Název: Možnosti a přístupy v komunikaci s agresivními jedinci
Další názvy: Options and approaches to communication with aggressive individuals
Autoři: Doxanská, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3609
Klíčová slova: komunikace;agrese;asertivita;pasivita;agresivita;verbální projev;zakotvená teorie
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;aggression;assertiveness;passivity;aggressiveness;verbal language;grounded theory
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá otázkou možných přístupů v komunikaci vůči agresivnímu jedinci. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je první kapitola věnována vymezení pojmů komunikace a agrese a teoriím, které se problematikou zabývají. Druhá kapitola blíže charakterizuje agresivní komunikaci z hlediska neverbálního, paralingvistického a verbálního projevu včetně manipulací. Ve třetí kapitole jsou uvedeny přístupy, které je možné v rámci agresivní komunikace použít. Jedná se o asertivní, pasivní a agresivní přístup. Čtvrtou kapitolou je praktická část práce, založená na analýze doslovných přepisů čtyř telefonických rozhovorů zákazníků s operátory Zákaznické linky, s cílem vysledovat způsoby použité verbální agrese a následné reakce na ně. Analýza je provedena v souladu s principy zakotvené teorie, formou otevřeného a axiálního kódování.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is focused on the question of possible approaches to communication with aggressive individual. It consists of a theoretical part and a practical part. In the theoretical part the first chapter is aimed to explain the definitions of terms communication and aggression and to follow up on theories that are related to these issues. In the second chapter we closely characterize the aggressive communication from the view of verbal, nonverbal, and paralinguistic language, manipulation included. The third chapter is focused on approaches that can be used when dealing with an aggressive communication. It covers assertive, passive and aggressive approach. The fourth chapter is the practical part of the thesis. It is based on the analysis of word-for-word transcription of four telephonic conversations. They are between customers and operators at the Customer care line. They show us the means of verbal aggression and the resulting reaction that is used by an operator. Analysis of those phone calls is made with an agreement of embedded theory principles in a form of open and axial coding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Doxanska.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doxanska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce414,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doxanska - oponent.pdfPosudek oponenta práce278,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doxanska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3609

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.