Title: The quality of life of women in puerperium – the introduction of the mother-generated index (MGI) questionnaire
Other Titles: Kvalita života ženy v poporodním období – představení dotazníku mother-generated index (MGI)
Authors: Hendrych Lorenzová, Eva
Bártlová, Sylva
Ratislavová, Kateřina
Citation: HENDRYCH LORENZOVÁ, E., BÁRTLOVÁ, S., RATISLAVOVÁ, K. The quality of life of women in puerperium – the introduction of the mother-generated index (MGI) questionnaire. Kontakt, 2019, roč. 21, č. 2, s. 164-171. ISSN 1212-4117.
Issue Date: 2019
Publisher: University of South Bohemia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85073277644
http://hdl.handle.net/11025/36115
ISSN: 1212-4117
Keywords: porodní asistence;komunitní péče porodní asistentky;Mother-Generated Index;mateřství;kvalita života po porodu
Keywords in different language: Midwifery;Midwifery Community Care;Mother-Generated Index;Motherhood;Quality of life after childbirth
Abstract: Poporodní období představuje kritické a transformační období pro každou ženu, novorozence, a i novou rodinu, a to na úrovni jak fyzické, tak psychické, energetické, ale i sociální. Cílem tohoto příspěvku je blíže představit dotazník Mother-Generated Index, který by mohl být využíván v komunitní praxi porodních asistentek při péči o ženy po porodu. Pro zpracování této přehledové studie byla použita metoda obsahové analýzy dokumentů. Dokumenty byly vyhledávány ve vědeckých databázích ESCOhost, Science Direct, Pro Quest, Nursing Ovid, Google Scholar, PubMed, Scopus. Vyhledávání a zpracování dostupných studií probíhalo od února do dubna 2018. V konečném výběru bylo identifikováno kritériím vyhovujících osm studií. Dotazník Mother-Generated Index byl prokázán jako validní nástroj popisující subjektivně vnímanou kvalitu života ženy po porodu smíšenými metodami. Je možné ho využít i v transkulturním prostředí. Dotazník byl do českého jazyka přeložen v roce 2014, výzkumné závěry jeho použití u žen po porodu zatím čekají na svoje zveřejnění.
Abstract in different language: The period of puerperium is a critical and transformational period in the life of every woman, newborn and new family on a physical, psychological and social level. Study design: Descriptive review study. Goal: The goal of this article is to present the Mother-Generated Index questionnaire, which could be used in the community practice of midwives while nursing women in puerperium. Methods: We used a content document analysis. The documents were searched for in scientific databases, such as EBSCOhost, Science Direct, Pro Quest, Nursing Ovid, Google Scholar, PubMed or Scopus. The search and the processing of available studies were carried out from February to April 2018. The final selection included eight studies that met the criteria. Conclusions: The Mother-Generated Index questionnaire resulted as a valid tool which described the subjectively perceived quality of life of women in puerperium and used mixed sets of methods. It is possible to use it in a trans-cultural environment as well. The questionnaire was translated into Czech in 2014, but the research results of its use in women in puerperium are waiting to be published.
Rights: © University of South Bohemia
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kontakt, Eva Hendrych Lorenzová.pdf391,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD