Název: Srovnání canisterapeutických center v ČR a ve Velké Británii
Další názvy: Therapy dogs in the Czech Republic and in the Great Britain
Autoři: Kubíčková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Mizerová, Pavla
Oponent: Hříchová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3618
Klíčová slova: canisterapie;animoterapie;canisterapeutické zkoušky;srovnání canisterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: dog as therapy;animotherapy;exams of therapy dog;coparasion of dog as therapy
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena zejména na srovnání canisterapie v České republice a ve Velké Británii. Cílem práce je zmapování a porovnání činnosti canisterapeutických organizací v těchto zemích. Práce je rozdělena na sedm částí. V úvodní kapitole je objasněn pojem animoterapie a canisterapie, původ tohoto slova a základní terminologie. Druhá kapitola je zaměřena na canisterapii jako psychoterapeutickou metodu. Ve třetí kapitole jsou uvedeny metody canisterapie podle mezinárodní terminologie a způsoby jejího využití. Ve čtvrté kapitole je chronologicky popsáno soužití člověka a psa a historie canisterapie. Pátá kapitola se zabývá předpoklady, které by měl splnit terapeut a terapeutický pes, aby mohli vykonávat terapii na vysoké kvalitativní úrovni. V šesté kapitole jsou uvedeny příklady využití canisterapie u jednotlivých cílových skupin klientů. Závěrečná sedmá kapitola popisuje činnost canisterapetuckých organizací v České republice a ve Velké Británii. V závěru kapitoly je srovnána jedna britská a jedna česká organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is mainly focused on the comparison of dog as therapy in the Czech Republic and Great Britain. The aim is to map and compare the activities of dog as therapy organizations in these countries. The work is divided into seven parts. The introductory chapter deals with the concept animotherapy, dog as therapy and the origin of the word and the basic terminology. The second chapter focuses on dog as therapy as a psychotherapeutic method. The third chapter describes international terminology of therapy methods and methods of its use. The fourth chapter describes chronologically coexistence of man and dog and history of dog as therapy. The fifth chapter deals with the assumptions that should meet the therapist and therapy dog if they could perform therapy at a high quality level. The sixth chapter provides examples ofanimal assisted interventions for individual target groups. Finaly the seventh chapter describes pet as tehrapy organizations in the Czech Republic and in Great Britain. At the end of the chapter is compared one British and one Czech organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kubickova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce247,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3618

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.