Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíra
dc.contributor.authorNykodým, Michal
dc.contributor.refereeHříchová, Miloslava
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:32Z
dc.date.available2011-05-20cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:32Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-13
dc.identifier46693
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3627
dc.description.abstractBakalářská práce si klade za cíl co možná nejkompletněji a přitom dostatečně výstižně pojmout fenomén smyslu života, jedná se o práci čistě teoretickou, bez výzkumné části, snad jen s úvahovými prvky. Samotný obsah představuje pět hlavních oddílů, které vypovídají o určité výseči poznatků souvisejících s ústředním tématem smyslu života. V prvním oddíle se snažíme vysvětlit lidskou potřebu smyslu života, na to navazujeme definicemi základních filosofických pojmů, které se smyslem života souvisejí, i smyslu života samotného. Následuje hlavní filosofická část práce, která je s následujícím psychologickým oddílem, stěžejním pilířem celého díla. V těchto úsecích postupujeme historií od raných antických filosofů, až k modernímu pojetí fenomenologické psychologie, jsou plejádou velkých jmen, myslitelů, kteří se zamýšleli nad specifickou existencí člověka. Tato jména zde doplňujeme objekty, které tvoří lidský život smysluplným a faktory, které mají dopad na smysluplnost lidského života. Poslední, pátý oddíl, se vyjadřuje k obsahu a formě práce, zabývá se obecným vývojem chápání smyslu života a vysvětluje a zároveň obhajuje zvolenou podobu.cs
dc.format109 s. (212 318 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmysl životacs
dc.subjecthistorický vývojcs
dc.subjectexistencialismuscs
dc.subjectfenomenologická psychologiecs
dc.titleHistorické, filosofické a psychologické souvislosti v chápání smyslu životacs
dc.title.alternativeHistorical, Philosophical and Psychological Connections in Understanding of Meaning of Lifeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work places a goal to approach as completely as possible yet still accurately enough phenomenon of meaning of life, this essay is made theoretically only, without any research, merely contemplative elements are included. Content itself is composed of five main sections; every single of them says something significant about meaning of life. In first part we are trying to explain human need of meaning of life, after that we define basic philosophical terms, that are connected to meaning of life, just as meaning of life itself. Then there is major philosophical part of the work, which is together with following psychological chapter core of whole composition. In these parts we affect whole history of asking meaning of life from ancient philosophers up to modern phenomenological approach in psychology. Those are sections of big names, thinkers, people who ruminated on very specific existence of human being. We are adding here objects that make life meaningful as well as factors which influence meaningfulness. The very last part is attaching statement to content and shape of the work; it is dealing with general progress of understanding of meaning of life and comments on chosen form of the work.en
dc.subject.translatedmeaning of lifeen
dc.subject.translatedhistorical developmenten
dc.subject.translatedexistentialismen
dc.subject.translatedphenomenological psychologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - M. Nykodym.pdfPlný text práce922,66 kBAdobe PDFView/Open
Nykodym - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce490,01 kBAdobe PDFView/Open
Nykodym - oponent.pdfPosudek oponenta práce233,96 kBAdobe PDFView/Open
Nykodym - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.