Title: Challenge of Sustainable Reporting: Case Study of Major Companies in the Czech Republic
Other Titles: Příležitosti reportingu udržitelnosti: případová studie nejvýznamnějších společností v České republice
Authors: Krechovská, Michaela
Mičudová, Kateřina
Staňková, Alena
Citation: KRECHOVSKÁ, M., MIČUDOVÁ, K., STAŇKOVÁ, A. Challenge of Sustainable Reporting: Case Study of Major Companies in the Czech Republic. In: Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 45-52. ISBN 978-80-7494-482-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Technical University of Liberec
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36312
ISBN: 978-80-7494-482-6
Keywords: Reporting;udržitelnost;české společnosti;klastrová analýza
Keywords in different language: Reporting;sustainability;Czech companies;cluster analysis
Abstract: Tento článek se zaměřuje na změny ve výkaznictví společností ve vazbě na udržitelnost. Podávání zpráv týkajících se udržitelnosti je v současné době fenoménem v oblasti reportingu, které nabízí řadu výzev, jako je zvýšená transparentnost a důvěryhodnost z pohledu stakeholderů, vliv na výkonnost podniku atd. Na druhé straně je spjato s řadou problematických oblastí, jež by bylo v budoucnu vhodné objasnit, aby bylo možné plně využít benefitů těchto činností. Příspěvek pojednává o přístupu nejdůležitějších společností v České republice zařazených do žebříčku CZECH TOP 100 týkajícího se vykazování udržitelných aspektů podnikání. Jak ukazuje kvantitativní analýza dat z roku 2016, společnosti zdaleka plně nevyužívají reportování udržitelnosti. Ačkoli byla analýza provedena na vzorku nejpodstatnějších společností v České republice, pouze 64 % z analyzovaných společností zveřejňovalo udržitelné aktivity, a to nejčastěji ve své výroční zprávě. Byl prokázán vztah mezi mírou vykazování aspektů udržitelnosti a velikostí obratu společnosti. Důležitost ukazatele obratu je patrná také ze závěrů shlukové analýzy. Byl zjištěn velmi významný rozdíl v přístupu a úrovni reportingu udržitelnosti mezi společnostmi s nejvyšším obratem a ostatními zkoumanými společnostmi. Analýza také ukázala, že obsah, struktura a rozsah reportů týkajících se udržitelnosti jsou velmi individuální.
Abstract in different language: The paper deals with changing corporate reporting with regards to the sustainability. Sustainability reporting is a recent phenomenon in the field of reporting, offering a number of challenge, such as increased transparency and credibility in the eyes of stakeholders, impact on business performance, etc. On the other hand, it also brings a number of problematic areas, which it would be worthwhile to clarify in the future, so that the benefits of these activities can be fully exploited. The paper discusses the approach of the most important companies in the Czech Republic included in the CZECH TOP 100 ranking to sustainability reporting. Companies are far from using full sustainability reporting, as shown the quantitative analysis of 2016 data. Although the analysis was carried out on a sample of the major companies in the Czech Republic, only 64% of these companies reported on sustainable activities, most often in their annual report. The relationship between the sustainability reporting rate and the size of the business turnover was proved. The importance of the turnover indicator is also evident from the conclusions of the cluster analysis. Very significant difference in approach and level of sustainable reporting between the highest turnover companies and the rest of the most important Czech companies was detected. The analysis also showed that the content, structure and scope of sustainability reports are very individual.
Rights: Plný text není přístupný.
© Technical University of Liberec
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KFO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
LEF2019_Krechovská, Mičudová, Staňková.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD