Title: Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí
Other Titles: Innovative procedures of partial discharges diagnostics at AC and DC voltage
Authors: Hornak, Jaroslav
Haller, Rainer
Kupka, Lukáš
Michal, Ondřej
Pihera, Josef
Citation: HORNAK, J., HALLER, R., KUPKA, L., MICHAL, O., PIHERA, J. Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí. Elektro, 2019, ro�. 29,�. 12, s. 6-9. ISSN 1210-0889.
Issue Date: 2019
Publisher: FCC Public
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36327
ISSN: 1210-0889
Keywords: částečné výboje;tvar pulzu;histogram;pulzně-sekvenční analýza
Keywords in different language: partial discharges;pulse shape;histogram;pulse-sequence analysis
Abstract: Částečné výboje jsou jedním z nejčastěji se vyskytujících fyzikálních jevů, které mohou mít negativní vliv na celkovou životnost elektrických zařízení. Mezi nejzákladnější typy ČV (vedle povrchových a vnitřních) patří výboje vznikající v místech s malým poloměrem zakřivení. Při působení střídavého napětí jsou tyto jevy dobře známy. V oblasti stejnosměrných aplikací však stále existují výzvy. V tomto článku jsou představeny možné alternativní postupy a mechanismy pro diagnostiku výbojové činnosti způsobené stejnosměrným napětím.
Abstract in different language: Partial discharges are one of the most commonly occurring physical phenomena that can have a negative effect on the overall life of electrical equipment. The most basic types (besides surface and internal) are discharges occurring in places with a small radius of curvature. At AC conditions, these phenomena are well know. However, there are challenges in the DC field. In this paper, the possible alternative procedures and mechanisms for diagnosing of the discharge activity caused by direct voltage are introduced.
Rights: plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© FCC
Appears in Collections:Články / Articles (KEE)
Články / Articles (RICE)
Články / Articles (KET)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hornak_final_Elektro.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD