Title: Srovnání sebepojetí z pohledu psychologie a východní filozofie
Other Titles: Compared of self-concept from the perspective psychology and eastern philosophy
Authors: Daněk, Roman
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3636
Keywords: sebepojetí;duše;osobnost;psychologie osobnosti;teorie osobnosti;duše z náboženského hlediska;východní náboženství;východní filozofie;budhismus;hinduismus;judaismus;islám;džinismus;taoismus
Keywords in different language: self-concept;soul;personality;psychology of personality;theory of personality;soul from religious point of view;eastern religion;eastern philosophy;buddhism;hinduism;judaism;islam;jainism;taoism
Abstract: Tento spis obsahuje hlavní psychologická pojetí lidské existence, která je strukturovaná a popsaná. Stejné tak jsou zpracované i pohledy východních filozofií na duši. Následuje srovnání mezi nimi a výčet společné a rozdílné prvky. Nakonec zahrnuje i novou teorii jako výsledek srovnání a vyvozených závěrů. Psychologie a náboženství má mnoho společného.
Abstract in different language: This publication contains psychological concept of the human being which is structured and described. Views of eastern philosophies are processed the same way too. Then there is the comparison between them and the list of common and different elements.. In the end it includes new theory like a result of the comparison and of reached conclusions. The psychology with the religion has many similar things.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Danek.pdfPlný text práce555,92 kBAdobe PDFView/Open
Danek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce238,06 kBAdobe PDFView/Open
Danek - oponent.pdfPosudek oponenta práce321,9 kBAdobe PDFView/Open
Danek - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.