Název: Srovnání sebepojetí z pohledu psychologie a východní filozofie
Další názvy: Compared of self-concept from the perspective psychology and eastern philosophy
Autoři: Daněk, Roman
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3636
Klíčová slova: sebepojetí;duše;osobnost;psychologie osobnosti;teorie osobnosti;duše z náboženského hlediska;východní náboženství;východní filozofie;budhismus;hinduismus;judaismus;islám;džinismus;taoismus
Klíčová slova v dalším jazyce: self-concept;soul;personality;psychology of personality;theory of personality;soul from religious point of view;eastern religion;eastern philosophy;buddhism;hinduism;judaism;islam;jainism;taoism
Abstrakt: Tento spis obsahuje hlavní psychologická pojetí lidské existence, která je strukturovaná a popsaná. Stejné tak jsou zpracované i pohledy východních filozofií na duši. Následuje srovnání mezi nimi a výčet společné a rozdílné prvky. Nakonec zahrnuje i novou teorii jako výsledek srovnání a vyvozených závěrů. Psychologie a náboženství má mnoho společného.
Abstrakt v dalším jazyce: This publication contains psychological concept of the human being which is structured and described. Views of eastern philosophies are processed the same way too. Then there is the comparison between them and the list of common and different elements.. In the end it includes new theory like a result of the comparison and of reached conclusions. The psychology with the religion has many similar things.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Danek.pdfPlný text práce555,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce238,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danek - oponent.pdfPosudek oponenta práce321,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danek - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.