Title: Odpovědnost právnických osob za trestné činy vs. přestupky – (ne)zjištění fyzické osoby jednající za právnickou osobu
Authors: Svatoš, Roman
Citation: Právnické listy. 2019, č. 2, s. 17-22.
Issue Date: 2019
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2019/Pravnicke_listy_19_02_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36389
ISSN: 2533-736X
Keywords: právnická osoba;fyzická osoba;přestupek;zásada legality;zásada oficiality
Keywords in different language: legal person;natural person;offence;principle of legality;principle of officiality
Abstract: V roce 2016 došlo k rekodifikaci přestupkového práva, kdy k 1. 7. 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Do tohoto právního předpisu byla včleněna jak problematika odpovědnosti za přestupky fyzických osob, tak odpovědnosti za přestupky právnických osob (podnikajících fyzických osob), ale i procesněprávní úprava. Některá ustanovení tohoto zákona se však jeví jako problematická, konkrétně pokud jde o nestanovení povinnosti správním orgánům při řešení podezření z přestupku právnické osoby zjišťovat konkrétní fyzickou osobu, která jednala za právnickou osobu a která se sama svým jednáním mohla dopustit korespondujícího přestupku.
Abstract in different language: In 2016, there was a recodification of an offence law, when the new act of offences and proceedings took effect on the 1st July 2017. The issue of liability of natural persons for offences as well as of legal persons (natural persons doing business) but also procedural regulation were incorporated into this legal regulation. However, some of provisions of this act appear to be problematic, specifically as regards not providing of an obligation for administrative authorities to resolve a suspected offence of legal person, to identify a specific natural person, who presented the legal person and who itself, by its action, could commit a corresponding offence.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatoš.pdfPlný text506,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.