Název: Psychologická charakteristika dětí alkoholiků
Další názvy: Psychological characteristics of children of alcoholics
Autoři: Hejlíková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3640
Klíčová slova: abúzus;deprivace;fetální alkoholový syndrom;funkce rodiny;reakce dětí na alkoholismus rodičů;reaktivace;redidaxe;reedukace;resocializace;sociální strategie deprivovaných dětí;stadia alkoholismu;typy abúzu;základní psychické potřeby;závislost;znaky osobnosti dětí alkoholiků
Klíčová slova v dalším jazyce: abusing of alcohol;addiction;basic mental needs;characteristics of children of alcoholics;deprivation;fetal alcohol syndrome;functions of family;reactivation;reactions of children on alcoholic parents;redidaxion;reeducation;resocialization;social strategies of deprived children;stadiums of alcoholism;types of alcohol abusing
Abstrakt: Bakalářská práce shromažďuje a shrnuje informace o alkoholismu a jeho vlivu na rodinu a dítě. Práce je rozdělena do devíti kapitol, v nichž se věnuje definici pojmů deprivace, alkoholismus a rodina a vztahuje je do souvislostí. V teoretické části se seznámíme s klíčovými pojmy deprivace, jejími druhy a typickými reakcemi dětí na ni, dále s alkoholismem a jeho vývojem i typy a nakonec s definicí rodiny, jejími funkcemi a charakteristickými znaky selhání těchto funkcí v rodině alkoholika. Dále bude popsán vliv na osobnost dítěte a jeho možné reakce na tuto náročnou situaci. Praktická část je věnována kazuistikám dětí alkoholiků a zejména tomu, jak alkoholismus ovlivnil jejich dětství i současný pohled na sebe, svět a společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis collects and summarizes known knowledge and information about alcoholism and his impact on family and child. The thesis is divided into nine chapters, where are specified terms as deprivation and its kinds, typical reactions of children on deprivation, an alcoholism and its evolution and types and in the end there is definition of family, its functions and characteristic signs of collapse of them in the family of alcoholics. Next there is described influence of alcoholism on children´s personality and his possible reactions to this difficult situation. The practical part is dedicated to describe case reports of children of alcoholics and particularly to how the alcoholism influenced their childhood and their current perspective on themselves, world and society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Hejlikova.pdfPlný text práce722,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce303,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.