Title: Alternativní medicína - její přínos i rizika
Other Titles: Alternative medicine - its benefits and risks
Authors: Tichý, Jaromír
Advisor: Jiřincová, Božena
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3642
Keywords: alternativní medicína;směry;bylinkářství;homeopatie;etikoterapie;tradiční čínská medicína;kritika;zneužití;studijní obor Výchova ke zdraví;lékař;léčitel;placebo efekt;etika;terapie
Keywords in different language: alternative medicine;trends;growing of healing herbs;homeopathy;ethics therapy;traditional chinese medicine;criticism;abuse;study field Education to health;doctor;healer;placebo effect;ethics;therapy
Abstract: Anotace Moje bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se snažím definovat pojem alternativní medicína a také se zde zabývám jejím historickým vývojem na území České republiky. Dále popisuji současné hlavní proudy alternativní medicíny. Zabývám se zde také možnostmi vzdělávání v tomto oboru. Poté se zaměřuji na podrobný popis tradiční čínské medicíny a etikoterapie. Jako protiklad pak uvádím kritický postoj klubu skeptiků Sysifos k alternativní medicíně a jeho představitele, profesora MUDr.J.Heřta. V poslední kapitole teoretické části popisuji rizika zneužití alternativní medicíny. V rámci praktické části své bakalářské práce realizuji za pomoci dotazníku výzkum, který si klade za cíl analyzovat postoj studentů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni k alternativní medicíně. Výzkumu se účastnili studenti oboru Výchova ke zdraví a studenti oborů, kteří s nimi měli některé přednášky společné. Na základě výsledků výzkumu docházím k závěru, že téměř všichni studenti mají zájem o problematiku alternativní medicíny. Mnozí z nich chtějí využit objektivní informace o tomto oboru pro svou budoucí praxi.
Abstract in different language: My Bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, I try to define a term alternative medicine and I also engage in its historical progress in the Czech Republic. Moreover, I describe main streams of the alternative medicine. I am also concerned with possibilities of an education in this field. Further, I concentrate on a detailed description of a traditional Chinese medicine and an ethics therapy. As an opposite, I present a critical attitude of a club of sceptics Sysifos to the alternative medicine and a representative of this club a professor and a doctor J. Hert. In the last chapter of the theoretical part, I describe risks of an abuse of the alternative medicine. In the practical part of my Bachelor thesis, I implement a research with a help of a questionnaire whose goal is an analysis of an attitude of students of the Pedagogical Faculty of the West Bohemian University in Pilsen to the alternative medicine. Students of a discipline Education to health and students of other disciplines who have common lectures with them have taken part in this research. On the basis of this research, I conclude that almost all students are interested in the issues of the alternative medicine. Lots of them want to use objective information on this field in their future professional life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tichy.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Tichy - posud. vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,58 kBAdobe PDFView/Open
Tichy - posud. oponent.pdfPosudek oponenta práce368,03 kBAdobe PDFView/Open
Tichy - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.