Title: On uniform regularity and strong regularity
Other Titles: Uniformní regularita a silná regularita
Authors: Cibulka, Radek
Preininger, Jakob
Roubal, Tomáš
Citation: CIBULKA, R., PREININGER, J., ROUBAL, T. On uniform regularity and strong regularity. OPTIMIZATION, 2019, roč. 68, č. 2-3, s. 549-577. ISSN 0233-1934.
Issue Date: 2019
Publisher: Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85057321614
http://hdl.handle.net/11025/36427
ISSN: 0233-1934
Keywords: řídicí systémy;uniformní metrická regularita;uniformní silná metrická regularita;diskrétní aproximace;path-following
Keywords in different language: control system;uniform metric regularity;uniform strong metric regularity;discrete approximation;path-following
Abstract: V článku jsou zkoumány uniformní varianty metrické regularity a silné metrické regularity na kompaktních podmnožinách Banachových prostorů, speciálně vzhledem ke spojitým křivkám. Tyto dvě vlastnosti hrají klíčovou roli při analýze path-following metod pro výpočet trajektorie parametrické zobecněné rovnice, resp. diferenciálně-algebraické rovnice (DGE). Druhý model umožňuje popsat jednotným způsobem mnoho úloh z teorie řízení a optimalizace, např. diferenciálně-variační nerovnice a řídicí systémy se stavovými omezeními. V článku jsou odvozeny dvě přibližné path-following metody pro DGE, které mají chybu řádu O(h), resp. O(h^2), Jednotlivé metody jsou aplikovány na jednoduché fyzikální modely. Na závěr je studováná metrická regularita zobrazení spojených se speciálními případy DGE z teorie řízení. Je ukázán vztah mezi bodovou verzí metrické regularity a regularitou ve funkčních prostorech.
Abstract in different language: We investigate uniform versions of (metric) regularity and strong (metric) regularity on compact subsets of Banach spaces, in particular, along continuous paths. These two properties turn out to play a key role in analyzing path-following schemes for tracking a solution trajectory of a parametric generalized equation or, more generally, of a differential generalized equation (DGE). The latter model allows us to describe in a unified way several problems in control and optimization such as differential variational inequalities and control systems with state constraints. We study two inexact path-following methods for DGEs having the order of the grid error O(h) and O(h^2), respectively. We provide numerical experiments, comparing the schemes derived, for simple problems arising in physics. Finally, we study metric regularity of mappings associated with a particular case of the DGE arising in control theory. We establish the relationship between the pointwise version of this property and its counterpart in function spaces.
Rights: Plný text není přístupný. Plný text bude přístupný od 04.03.2020.
© Taylor&Francis
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD