Title: Optimization and Testing of RSI
Other Titles: Optimalizace a testování RSI
Authors: Marek, Patrice
Šedivá, Blanka
Citation: MAREK, P., ŠEDIVÁ, B. Optimization and Testing of RSI. In: Financial management of firms and financial institutions. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2017. s. 530-537. ISBN 978-80-248-4139-7 , ISSN 2336-162X.
Issue Date: 2017
Publisher: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36428
ISBN: 978-80-248-4139-7
ISSN: 2336-162X
Keywords: Index relativní síly;RSI;Kelly kritérium;koupit a držet;investice;srovnání;optimalizace;akcie
Keywords in different language: Relative Strength Index;RSI;Kelly gambling;buy-and-hold;investment;comparison;optimization;stocks
Abstract: Tento článek se zabývá indexem relativní síly (RSI), populárním oscilátorem. Odpovídá na otázku, zda – téměř 40 let po zveřejnění – RSI může být stále užitečným při obchodování. K odpovědi na tuto otázku porovnáváme čtyři strategie: RSI s doporučenými parametry, RSI, který používá parametry optimalizované každý obchodní den, jednoduchou strategii nákupu a držení a strategii založenou na Kellyho kritériu. Pro simulace se využívají společnosti, které byly zařazeny s největšími váhami v indexu S&P 500 v letech 2006–2009. Celkově se pro každou strategii provádí 10 000 simulací investic. Začátek každé simulace je náhodně vybrán mezi 15. únorem 2007 a 12. únorem 2010. Konec je náhodně vybrán v období od 18. února 2014 do 14. února 2017. Společnosti a data se používají tak, aby zahrnovaly co nejméně informací, které dnes máme. Později se provádějí simulace s kratším časovým intervalem k ověření nálezů.
Abstract in different language: This paper deals with the Relative Strength Index (RSI), a popular oscillator. It answers the question whether – almost 40 years after its publication – the RSI can be still useful in trading. To answer this question, we compare four strategies: RSI with recommended parameters, RSI that uses parameters optimized each trading day, simple buy-and-hold strategy, and strategy based on Kelly gambling. Companies that were included with the largest weights in the S&P 500 Index in years 2006–2009 are used for simulations. Totally, 10,000 simulations of investment are performed for each strategy. Start of each simulation is randomly chosen between 15 February 2007 and 12 February 2010. The end is randomly chosen between 18 February 2014 and 14 February 2017. Companies and dates are used so they include as little information that we possess nowadays as possible. Later, simulations with shorter time interval are performed to verify findings.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Marek a Šedivá - Ostrava 2017.pdf675,26 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD