Title: Is volunteering a way how students get the practice?
Other Titles: Je dobrovolnictví cesta, jak studenti mohou získat praxi?
Authors: Zárubová, Lucie
Švecová, Lenka
Citation: ZÁRUBOVÁ, L., ŠVECOVÁ, L. Is volunteering a way how students get the practice?. In: IFRS: Global Rules & Local Use 2019: Beyond the Numbers. Praha: Metropolitan University Prague, 2019. s. 310-321. ISBN 978-80-87956-96-0.
Issue Date: 2019
Publisher: Metropolitan University Prague
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36473
ISBN: 978-80-87956-96-0
Keywords: Dobrovolník, Student, Motivace
Keywords in different language: Volunteer, Student, Motivation
Abstract: Příspěvek se zabývá tématem dobrovolnictví. Motivace dobrovolníků se skládá z několika motivátorů, které jsou odlišné u každého jedince. Motivací studentů může být získání praxe k současnému zaměření studia. Je dobrovolnictví spojeno se získáním praxe pro budoucí kariéru? Vztah mezi školní a dobrovolnickou orientací je porovnáván mezi respondenty připravujícími se na budoucí trh práce, tj. studenty středních a vysokých škol různého zaměření, kteří studují v České republice. Výsledkem dotazníkového šetření je odpověď, zda existuje souvislost mezi zaměřením školy a zaměřením na dobrovolnictví. Výsledek průzkumu přináší výhody pro manažery. Výsledek jim může pomoci připravit nábor v souvislosti s oslovováním dobrovolníků pro společensky odpovědné projekty nebo jiné projekty, do nichž jsou dobrovolníci zapojeni. Průzkum byl zvažován v určitém čase bez opakování. Omezení příspěvku je, že není známo, zda se studenti určitého oboru zajímají o studovaný předmět v pozdější praxi nebo preferují dobrovolnické činnosti odlišné od jejich orientace v pozdější praxi.
Abstract in different language: The paper discusses the topic of the volunteering. The motivation of volunteers consists of several motivators, which are individually different. The motivator of students can be to acquire the practice to current focus of study. Is volunteering linked to training for future careers? The relationship between school and volunteer orientation is compared among respondents preparing for the future labor market, i.e. students of secondary schools and universities of different orientation who study in the Czech Republic. The result of the questionnaire survey is the answer whether there is a link between the focus of the school and the focus of the volunteering. The result of the survey brings benefits for managers. The result can help to them to prepare recruitment in connection with addressing volunteers for socially responsible projects or other projects where volunteers are involved. The survey was considered at a particular time without a repetition. The limitation is that it is not known whether students of a particular field are interested in studied subject or prefer volunteer activities different from their orientation in the later practice.
Rights: © Metropolitan University Prague
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zárubová 2019-IFRS.pdf8,48 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD