Title: Specifika grafologického projevu u autistů
Other Titles: Specifics of autistic graphology expressions
Authors: Verešová, Miroslava
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3648
Keywords: autismus;kresba;grafologie;strom;postava;písmo;projev
Keywords in different language: autism;drawing;graphology;tree;person;writing;address
Abstract: Tato bakalářská práce si kladla za cíl odhalit odlišnosti v písemném a kresebném projevu autistických dětí, jejichž věk se pohyboval v rozmezí 7 - 16 let. Teoretická část je rozdělena na tři hlavní části: pervazivní vývojové poruchy, dětský kresebný projev a grafologický projev. V první části je vysvětlen pojem autismus, jeho klasifikace a symptomy. Druhá část teoretické práce je zaměřena především na vývojová stádia dětské kresby a na vývoj kresby stromu a postavy. Třetí část je věnována rozdělení znaků písma. Praktická část líčí především popis samostatného procesu získávání materiálu. Je zde popsáno, jak probíhalo zadávání práce dětem, přístup dětí k plnění úkolu, výsledek dětské práce. Především je zde uveden popis výsledku výzkumu. Výzkum přinesl řadu zajímavých poznatků. Především v oblasti grafologické se určité znaky písma autistů značně shodovaly. Kresebný projev byl více rozmanitý, ale také se objevily podobné znaky. Tyto a další závěry vznikly na základě písemného a kresebného materiálu dětí, který je v práci také přiložen.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to detect differences between the written and drawing expression of autistic children, whose age was moving in the range from 7 to 16 years. The theoretical part is divided into three main parts - the pervasive developmental disorders, children's drawing expression and graphological expression. The first section explains the term of autism, its symptoms and classification. The second part of the theoretical work is primarily focused on the developmental stages of children's drawings and the development of tree drawings and character drawings. The third part is devoted to the division of symbols of writing. The practical part above all indicates the description of individual process of obtaining the material. The practical part of my thesis describes how the work was assigned to children, children's attitude to completing the task, and the result of child's work. First and foremost, there is a description of the research findings. The research has brought a various number of interesting findings. Particularly in graphological part were certain symbols of autistic writings considerably identical. The drawing expression was more diverse, but also some similar features appeared. These and other findings resulted from the written and drawing material of children, which is also attached to the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - M. Veresova.pdfPlný text práce40,66 MBAdobe PDFView/Open
Veresova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,82 kBAdobe PDFView/Open
Veresova - oponent.pdfPosudek oponenta práce323,93 kBAdobe PDFView/Open
Veresova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.