Název: Přítomnost otce u porodu
Další názvy: Father´s Presence of Birth
Autoři: Pašková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3654
Klíčová slova: partner u porodu;porod;těhotná žena;těhotenství
Klíčová slova v dalším jazyce: partner during the childbirth;childbirth;pregnant woman;pregnancy
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku přítomnosti otce u porodu. Jejím cílem je zjistit, zda přítomnost otce u porodu má pro ženu pozitivní význam, jak hodnotí význam své účasti u porodu muži, a zda oba partneři shledávají přítomnost muže u porodu jako psychickou či spíše fyzickou pomoc rodičce. Dalším úkolem bylo zjistit důvody, proč se muži účastní porodu, a zda jejich účast u porodu má vliv na partnerské soužití. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historií porodnictví, průběhem těhotenství, předporodní přípravou, porodem, poporodním obdobím a možnostmi zapojení otce do celého průběhu těhotenství a samotného porodu. V praktické části je zkoumán význam přítomnosti otce u porodu dotazníkovou metodou. Výsledky jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů, následně vyhodnoceny a shrnuty v závěru. Výsledky výzkumu ukazují, že většina mužů se aktivně zapojuje do průběhu těhotenství své partnerky a že přítomnost partnera u porodu je převážně přáním obou nastávajících rodičů. Dále bylo zjištěno, že účast otce u porodu je hodnocena oběma partnery spíše jako psychická podpora rodičky, a byl prokázán pozitivní vliv účasti muže u porodu na partnerský vztah. Naopak možný negativní vliv na sexuální život po porodu prokázán nebyl. Je zcela jasné, že hodnocení negativ a pozitiv přítomnosti otce u porodu je velmi subjektivní záležitostí, přesto byl většinou respondentů společně prožitý porod hodnocen jako neocenitelný zážitek jejich života.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the father´s presence at birth. Its aim is to determine whether the father´s presence at birth is a benefit for the woman, how the men assess the importance of their participation in the delivery and if both partners find the presence of man at birth as a mental or rather physical help for the mother. Another task was to find out why the men involve in birth, and whether their presence at birth has an impact on the partner relationship. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the history of obstetrics, pregnancy, antenatal preparation, delivery , postpartum period and possibilities how to involve fathers in course of pregnancy and childbirth itself. The significance of the father´s presence at the birth is examined in the practical part using the questionnaire method. The results are processed into clear tables and graphs , then evaluated and summarized in the conclusion. Research shows that most men are actively involved in pregnancy of their partners and the partner´s presence during childbirth is largely the wish of both intending parents. It was further found that father´s involvement at birth is evaluated by both partners, rather as a psychological support for mothers, and the positive impact of male participation in the labor on the relationship was shown. Conversely, a possible negative impact on sexual life after birth has not been demonstrated. It is quite clear that the evaluation of pros and cons of father´s presence at the birth is very subjective, yet the majority of respondents rated labor spent together as an invaluable experience of their lives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Paskova.pdfPlný text práce616,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce253,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce239,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce79,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.