Název: Sourozenecké konstelace
Další názvy: Birth order
Autoři: Kohut, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Hříchová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3655
Klíčová slova: sourozenci;rodina;individuální psychologie
Klíčová slova v dalším jazyce: siblings;family;individual psychology
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je teorie sourozeneckých konstelací. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji teorii zakladatele školy individuální psychologie Alfreda Adlera, problematiku teorie sourozeneckých konstelací a jednotlivé sourozenecké konstelace, kterým přisuzuji vlastnosti na základě odborných publikací. V praktické části využívám dotazník, který má 19 otázek. V dotazníku jsou rozlišeny 4 typy pořadí narození: jedináček, prvorozený, prostřední a nejmladší. Snažím se pomocí dotazníku ověřit platnost teorie sourozeneckých konstelací a fakt, že vlastnosti typické pro nejmladší sourozence se zmenšují v závislosti na rostoucím věkovém rozdílu mezi sourozenci. V závěru hodnotím a zdůvodňuji celkový výsledek výzkumu i použitou metodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor work is Birth Order. Work has two parts - theoretical and practical. In theoretical part I describe theory of founder of the school of individual psychology Alfred Adler, birth order problematic and each birth order type, to which I attach characteristics and qualities based on expert publications. In practical part I use the answer sheet, which has 19 questions. In the answer sheet are differentiated 4 types of birth order: only child, first born, middle child and last born. With help of the answer sheet I try to check the validity of birth order theory and fact that typical last child´s characteristics are decreased in dependence on growing age difference between siblings. In the end I valuate and give a reason to whole research result and used method too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jan Kohut.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohut - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce252,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohut - oponent.pdfPosudek oponenta práce214,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohut - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce78,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3655

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.