Title: Znalecký posudek předložený stranou v trestním řízení
Other Titles: The expert opinion submitted by a party in the criminal proceedings
Authors: Kocina, Jan
Vepřek, Jakub
Citation: MICHAL, D., SUCHÝ, S., ŠLAUF, J., ŘEBOUN, J., SOUKUP, R. Resistance welding in smart textile. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-6. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: ČeskÍá advokátní komora
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36587
ISSN: 1210-6348
Keywords: trestní řízení;znalecký posudek;nahlížení do spisu
Keywords in different language: criminal proceedings;expert opinion;inspection of the file
Abstract: Článek se zabývá významem znaleckého posudku jako důkazu v trestním řízení a příslušnou právní úpravou s akcentem na problematiku znaleckých posudků předkládaných stranami. Dále s v této souvislosti věnuje možností znalce, respektive zástupce znaleckého ústavu nahlížet do spisu za účelem zpracování znaleckého posudku.
Abstract in different language: The article deals with the importance of the expert opinion as evidence in criminal proceedings and with the relevant legislation with emphasis on the issue of expert opinions submitted by the parties. Furthermore, in this context, it devotes the possibility of an expert, or a representative of an expert institute, to inspect the file for the purpose of processing an expert report.
Rights: Plný text není přístupný.
© ČeskÍá advokátní komora
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kocina - BA.pdf358,02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD