Title: Motivace k budoucímu profesnímu zaměření studentů sociální práce na FPE ZČU v Plzni
Other Titles: Motivation to the future professional occupation of social work students from the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Mačičková, Zuzana
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3663
Keywords: sociální práce;sociální pracovník;profesní zaměření;motivace;syndrom pomáhajícího;neurotická osobnost;syndrom vyhoření
Keywords in different language: social work;social worker;professional occupation;motivation;helper's syndrome;neurotic personality;burn-out syndrome
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá motivací k budoucímu profesnímu zaměření studentů sociální práce na FPE ZČU. Práce je rozdělena do dvou částí: část teoretická a výzkumná. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů sociální práce, sociální pracovník a různé typy motivace spojené s pomáháním. Zaměřuje se také na osobnostní aspekty v životě sociálního pracovníka, syndrom pomocníka a neurotickou stránku. Praktická část je rozdělena na tři části: metodologickou, analytickou a diskuzní a závěrečné zhodnocení. Analytická část je založena na zpracovaných výsledcích smíšeného dotazníku, který vyplnili studenti sociální práce. Otázky byly zaměřeny na práci se sociálními skupinami v závislosti na faktorech ze života studentů. Konkrétně se zabývaly preferencí skupiny, se kterou chtějí studenti pracovat, důvody k tomuto rozhodnutí a dále krátký přehled možných motivačních faktorů (události v dětství, postoje). V závěru práce jsou posouzeny výsledky, kriticky zhodnocena práce a jsou nastíněny další možné návrhy a postupy pro praktické využití této práce.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is Motivation to the future professional occupation of social work students from the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen. This work is divided in two parts: theoretical part and research. The theoretical part describes social work as a lay, social worker as a person and various types of motivations for helping. Also, this work is focused on personal aspects in life of social worker, the helper syndrome and neurotic side in helping. The research part is divided into methodological, analytical and discussion and concluding part. The analytical part is based on a composite research. Questions were focused on work with social groups depending on student's aspects of life. Particularly they focused on preferences of the social group, reasons for the decision and then short summary of possible motivation factors (childhood, attitudes). In the last chapter, all results are reviewed and compared with already known information. Also, there is critical analysis of this work and another possible ways of application are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Macickova.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
Macickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,29 kBAdobe PDFView/Open
Macickova - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce237,1 kBAdobe PDFView/Open
Macickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.