Název: Motivace k budoucímu profesnímu zaměření studentů sociální práce na FPE ZČU v Plzni
Další názvy: Motivation to the future professional occupation of social work students from the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen
Autoři: Mačičková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kubíková, Kateřina
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3663
Klíčová slova: sociální práce;sociální pracovník;profesní zaměření;motivace;syndrom pomáhajícího;neurotická osobnost;syndrom vyhoření
Klíčová slova v dalším jazyce: social work;social worker;professional occupation;motivation;helper's syndrome;neurotic personality;burn-out syndrome
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá motivací k budoucímu profesnímu zaměření studentů sociální práce na FPE ZČU. Práce je rozdělena do dvou částí: část teoretická a výzkumná. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů sociální práce, sociální pracovník a různé typy motivace spojené s pomáháním. Zaměřuje se také na osobnostní aspekty v životě sociálního pracovníka, syndrom pomocníka a neurotickou stránku. Praktická část je rozdělena na tři části: metodologickou, analytickou a diskuzní a závěrečné zhodnocení. Analytická část je založena na zpracovaných výsledcích smíšeného dotazníku, který vyplnili studenti sociální práce. Otázky byly zaměřeny na práci se sociálními skupinami v závislosti na faktorech ze života studentů. Konkrétně se zabývaly preferencí skupiny, se kterou chtějí studenti pracovat, důvody k tomuto rozhodnutí a dále krátký přehled možných motivačních faktorů (události v dětství, postoje). V závěru práce jsou posouzeny výsledky, kriticky zhodnocena práce a jsou nastíněny další možné návrhy a postupy pro praktické využití této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis is Motivation to the future professional occupation of social work students from the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen. This work is divided in two parts: theoretical part and research. The theoretical part describes social work as a lay, social worker as a person and various types of motivations for helping. Also, this work is focused on personal aspects in life of social worker, the helper syndrome and neurotic side in helping. The research part is divided into methodological, analytical and discussion and concluding part. The analytical part is based on a composite research. Questions were focused on work with social groups depending on student's aspects of life. Particularly they focused on preferences of the social group, reasons for the decision and then short summary of possible motivation factors (childhood, attitudes). In the last chapter, all results are reviewed and compared with already known information. Also, there is critical analysis of this work and another possible ways of application are suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Macickova.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macickova - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce237,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.