Název: Mentální anorexie pohledem dnešní doby
Další názvy: Anorexia nervosa in today's world
Autoři: Bohdanová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3664
Klíčová slova: mentální anorexie;poruchy příjmu potravy;dospívající dívky;ženy;kult štíhlosti;ideál krásy;dnešní doba;duševní porucha;stravovací návyky
Klíčová slova v dalším jazyce: anorexia mentalis;eating disorders;teenage girls;women;cult of thinness;ideal of beauty;present time;derangement;eating habits
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na nahlédnutí do problematiky poruch příjmu potravy a konkrétně popisuje jednu z těchto velice závažných poruch, a to mentální anorexii. Snaží se nastínit závažnost tohoto onemocnění, věnuje se příčinám jejího vzniku, průběhu této nemoci i jejím následkům. Pozornost je také věnována druhům léčby a léčebným postupům tohoto onemocnění. Nechybí zde také zdůraznění potřeby prevence, která může výrazně ovlivnit počet přibývajících pacientek s tímto onemocněním. Pozornost se upíná zejména na nejohroženější skupinu populace, kterou tvoří dospívající mladé dívky v pubertálním věku. Práce se snaží upoutat čtenáře skutečnými příběhy žen a dívek, které si samy prošly touto nemocí a na základě jednotlivých příběhů ověřit teoretické poznatky na těchto konkrétních případech. K práci se vztahuje i empirický výzkum, který se skládá z kladení si výzkumných otázek, na které jsou na základě kazuistik nalézány jednotlivé odpovědi. Ty jsou postupně vyhodnocovány a shledávány jako typické nebo naopak ojedinělé v souvislosti s tímto onemocněním. Závěrem je shrnuto, co vše mají tyto příběhy společné a co se v jednotlivých případech liší. Práce by měla obohatit povědomí o této problematice a zároveň sloužit jako varování před nástrahami společnosti, ve které žijeme a před mediálním vlivem, který oslavuje módní kult štíhlosti a vštěpuje nám ideální vzor ženského těla na úkor zdravého sebepojetí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on eating habits disorder issues and it namely describes one of these very serious disorders, anorexia mentalis. This thesis tries to sketch out the seriousness of this disease, it deals with its cause of origin, its development and consequences. The attention is also paid to the types of medical treatment and medical procedures. There is also a need of prevention, which can influence a big number of the patients of this disease. There is a chapter of the most endangered population, the teenage girls who suffered from this serious disorder. On the basis of each story, my knowledge of this problem was increased. There is also empirical research with some topical questions and answers to each individual case, which is then analysed, sorted out and regarded either as common or isolated examples. At the end there is a summary which reflects what is typical or different to this disease. This thesis should warn against the dangers in today´s world, especially the media impacts upon the cult of slimness and an ?ideal? prototype of a woman´s body without any respect of good health.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Petra Bohdanova.pdfPlný text práce720,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohdanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohdanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce205,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohdanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce80,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.