Title: Segmentation of shoulder MRI data for musculoskeletal model adaptation
Other Titles: Segmentace MRI dat ramene určená pro adaptaci muskuloskeletálního modelu
Authors: Ryba, Tomáš
Krňoul, Zdeněk
Citation: RYBA, T., KRŇOUL, Z. Segmentation of shoulder MRI data for musculoskeletal model adaptation. In: Proceedings of the 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - (Volume 2). Lodz University of Technology, Poland: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda., 2019. s. 155-160. ISBN 978-989-758-353-7.
Issue Date: 2019
Publisher: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85064593938
http://hdl.handle.net/11025/36657
ISBN: 978-989-758-353-7
Keywords: Registrace obrazu;Zobrazování magnetickou rezonancí;Segmentace lékařských obrazů
Keywords in different language: Clavicle;Deltoid Muscle;Humerus;Image Segmentation;Medical Imaging;MRI;Scapula
Abstract: Použití technik zpracování obrazu na lékařské obrazy již přineslo mnoho užitečných aplikací. Tato práce je zaměřena na využití těchto metod v procesu adaptace muskuloskeletálního modelu ramenního kloubu. Porovnání modelu zdravých jedinců a pacienta s poškozením tohoto kloubu vede k novým postupům rekonvalescence specifické pro pacienta. Tato práce popisuje techniku segmentace obrazu magnetické rezonance (MRI) ramenního kloubu. Nejprve jsou identifikovány tři kosti uvnitř oblasti ramene: humerus, klíční kost, lopatka, a tím se poskytují počáteční referenční objekty. Hlavním krokem je segmentace deltoidního svalu potřebná pro následnou adaptaci muskuloskeletálního modelu. Tento krok je náročný, pokud jde o zpracování obrazu, vzhledem k blízkosti měkkých tkání, které jsou téměř identické co do intenzity a hranice mezi nimi jsou často stěží viditelné. Je popsán přístup k řešení tohoto problému a jsou popsána možná vylepšení a budoucí práce.
Applying image processing techniques to medical images has already brought many useful applications. This work is focused on using these methods in the process of adapting a musculoskeletal model of the shoulder joint. Comparing the model of healthy individuals and the patient with joint damage leads to a subject-specific convalescence treatment. This work describes the procedure for segmentation of magnetic resonance imaging (MRI) of the shoulder joint. Firstly three bones inside the shoulder area: humerus, clavicle, scapula are identified and thereby it provides initial reference objects. A major step is the segmentation of the deltoid muscle needed for the subsequent adaptation of the musculoskeletal model. This step is challenging in terms of image processing due to the closeness of soft tissues, which are almost identical in intensity and the boundaries between them are often barely visible. The approach to resolving this problem is described and possible improvements and future work are described.
Rights: Plný text není přístupný.
© SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ryba_2019_SegmentationOfShoulder_BIOIMAGING_2019_22.pdf826,32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD