Title: Pedagogicko-psychologické přístupy k dětem s projevy ADHD
Other Titles: Educational and psychological approaches to children with ADHD symptoms
Authors: Tomášková, Martina
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3666
Keywords: ADHD;předškolní období;pedagogicko-psychologcké přístupy
Keywords in different language: ADHD;preschool children;educational and psychological approaches
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice využití pedagogicko-psychologických přístupů u dětí s projevy ADHD. Zaměřuje se zejména na děti předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části nalezneme nejdříve výchozí charakteristiku vývojové periody předškoláka, která slouží jako kontrast pro popis symptomů u dětí s ADHD. V další části je práce věnována obecnějšímu seznámení se syndromem ADHD. Práce nás seznamuje s možnou etiologií, diagnostikou a především se zaměřuje na popis možných přístupů k dětem s projevy ADHD. Důraz klade zejména na správné výchovné vedení, které je doplněno o psychologické přístupy, jako je psychoterapie nebo různé relaxační techniky. Zmíněna je i možnost působení farmakoterapie. Praktická část práce se skládá ze tří případových studií chlapců předškolního věku. Vše je doplněno o přehled relaxačních technik a jiných motorických cvičení, které na nich bylo možno pozorovat v praxi. Práce se snaží o porovnání teoretických východisek a praktického pozorování. Bakalářská práce předpokládá využití pedagogicko-psychologických metod zmíněných v teoretické části i v praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the problem of using educational and psychological approaches in children with ADHD symptoms. It focuses mainly on preschool children. The work is divided into theoretical and practical. In the theoretical part, we find the earliest signs of ADHD characteristics in the preschool development period, which serves as a contrast to describe symptoms in children with ADHD. The next section is devoted to more general work, a familiarization with the ADHD syndrome. The work introduces the possible etiology, diagnosis and mainly focuses on the description of possible approaches to children with ADHD symptoms. Particular emphasis is on the approproiate educational method that is complemented by psychological approaches such as psychotherapy or various relaxation techniques. Mentioned is the possibility of action of pharmacotherapy. The practical part consists of three case studies of pre-school age boys. Everything is complemented by an overview of relaxation techniques and other motor exercises on them could be observed in practice. This work tries to compare the theoretical background and practical observations. The Bachelor thesis assumes the use of pedagogical-psychological methods mentioned in the theoretical part and practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tomaskova.pdfPlný text práce678,76 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,39 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce295,29 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.