Název: Pedagogicko-psychologické přístupy k dětem s projevy ADHD
Další názvy: Educational and psychological approaches to children with ADHD symptoms
Autoři: Tomášková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3666
Klíčová slova: ADHD;předškolní období;pedagogicko-psychologcké přístupy
Klíčová slova v dalším jazyce: ADHD;preschool children;educational and psychological approaches
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice využití pedagogicko-psychologických přístupů u dětí s projevy ADHD. Zaměřuje se zejména na děti předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části nalezneme nejdříve výchozí charakteristiku vývojové periody předškoláka, která slouží jako kontrast pro popis symptomů u dětí s ADHD. V další části je práce věnována obecnějšímu seznámení se syndromem ADHD. Práce nás seznamuje s možnou etiologií, diagnostikou a především se zaměřuje na popis možných přístupů k dětem s projevy ADHD. Důraz klade zejména na správné výchovné vedení, které je doplněno o psychologické přístupy, jako je psychoterapie nebo různé relaxační techniky. Zmíněna je i možnost působení farmakoterapie. Praktická část práce se skládá ze tří případových studií chlapců předškolního věku. Vše je doplněno o přehled relaxačních technik a jiných motorických cvičení, které na nich bylo možno pozorovat v praxi. Práce se snaží o porovnání teoretických východisek a praktického pozorování. Bakalářská práce předpokládá využití pedagogicko-psychologických metod zmíněných v teoretické části i v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the problem of using educational and psychological approaches in children with ADHD symptoms. It focuses mainly on preschool children. The work is divided into theoretical and practical. In the theoretical part, we find the earliest signs of ADHD characteristics in the preschool development period, which serves as a contrast to describe symptoms in children with ADHD. The next section is devoted to more general work, a familiarization with the ADHD syndrome. The work introduces the possible etiology, diagnosis and mainly focuses on the description of possible approaches to children with ADHD symptoms. Particular emphasis is on the approproiate educational method that is complemented by psychological approaches such as psychotherapy or various relaxation techniques. Mentioned is the possibility of action of pharmacotherapy. The practical part consists of three case studies of pre-school age boys. Everything is complemented by an overview of relaxation techniques and other motor exercises on them could be observed in practice. This work tries to compare the theoretical background and practical observations. The Bachelor thesis assumes the use of pedagogical-psychological methods mentioned in the theoretical part and practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Tomaskova.pdfPlný text práce678,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce295,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.