Title: Optimal Procurement of Ancillary Services Considering Balance and System Security Criteria
Other Titles: Optimální nákup podpůrných služeb s ohledem na kritéria bezpečnosti přenosové soustavy
Authors: Střelec, Martin
Hering, Pavel
Janeček, Petr
Georgiev, Daniel
Voráč, Přemysl
Citation: STŘELEC, M., HERING, P., JANEČEK, P., GEORGIEV, D., VORÁČ, P. Optimal Procurement of Ancillary Services Considering Balance and System Security Criteria. In: Proceedings of 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe). Bucharest: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. ISBN 978-1-5386-8218-0.
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85075904775
http://hdl.handle.net/11025/36665
ISBN: 978-1-5386-8218-0
Keywords: podpůrné služby;přenosová soustavaů kritéria bezpečnosti
Keywords in different language: Ancillary services;power system;security;security margin
Abstract: V současné době jsou procesy nákupu rezerv podpůrných služeb (AnS) a jejich další aktivace většinou odděleny. Stanovení požadovaného objemu rezerv AnS je založeno na očekávaném rozdílu mezi výrobou a spotřebou. Konečné portfolio požadovaného typu rezervy AnS se skládá z nabídek s nejnižší cenou a možnými omezeními energetické sítě (tj. Dopad na aspekty zabezpečení systému, jako jsou proudové limity linek, rozsahy zabezpečení uzlového napětí), se v procesu nákupu AnS nezohledňují. Při vyrovnávání energetické sítě může aktivace rezerv AnS v místě, které se pohybuje v blízkosti bezpečnostních mezí systému, vést k možnému porušení bezpečnostních kritérií systému a je třeba provést nákladná nápravná opatření (např. redispatch na elektrárnách), což má za následek významnou ekonomickou neefektivnost a možné narušení spolehlivého provozu energetického systému. Zohlednění aspektů bezpečnosti systému při zadávání rezerv AnS povede k ekonomicky efektivnímu přidělování získaných rezerv AnS, což zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu energetické soustavy. V tomto článku je intervalová metoda bezpečného vstřikování energie rozšířena o potřeby optimálního nákupu rezerv AnS, který bude brát v úvahu aspekty ekonomické i systémové bezpečnosti. Dále je v případové studii z české přenosové soustavy ukázáno použití vyvinuté metody pro optimální a bezpečné stanovení portfolia AnS.
Nowadays, processes of purchase of ancillary services reserves (AnS) and their further activation are mostly separated. A determination of the demanded volume of AnS reserves is based on the expected difference between generation and consumption. The final portfolio of requested AnS reserve type is composed of bids with the lowest price and possible power network limitations (i.e. an impact on system security aspects like branches' current limits, nodal voltage security ranges) are not considered in the AnS procurement process. In power network balancing, an activation of AnS reserves in a location operating close to system security margins may lead to possible violation of system security criteria and costly remedial action needs be triggered (e.g. redispatch on power plants), which results in a significant economic inefficiency and possible violation of reliable operation of the power system. Consideration of system security aspects in the procurement of AnS reserves will lead to an economically efficient allocation of procured AnS reserves, which will increase the reliability and security of power system operation. In this paper, the interval method of secure power injections is extended for needs of optimal AnS reserves purchase, which will take into account economic as well as system security aspects. Further, the use of the developed method for optimal and secure AnS portfolio determination is shown in the case study from the Czech transmission system.
Rights: Plný text není přístupný.
© Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Strelec_2019_OptimalProcurementOfAncillaryServices.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD