Title: Tabakismus u dospívající populace
Other Titles: Tabakismus the adolescent population
Authors: Konopíková, Lenka
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3667
Keywords: tabakismus;dospívající populace;kouření;závislost;tabák
Keywords in different language: tabakismus;adolescent population;smoking;addiction;tobacco
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na závislost na tabáku u dospívající populace. Obsahuje 6 kapitol a je tvořena teoretickou a praktickou částí. První kapitola definuje závislost, charakterizuje závislost na tabáku a vymezuje specifika návykových problémů u dospívajících. Druhá kapitola popisuje historii tabáku, složení tabákového kouře a nejčastější kuřácké pomůcky dospívajících. Třetí kapitola obsahuje různá vymezení období dospívání. Zabývá se dospívajícím jedincem a jeho změnami v období dospívání a vnějšími vlivy, které mohou mít vliv na vznik závislosti na tabáku. Čtvrtá kapitola obsahuje charakteristiku pasivního kouření a popisuje vliv pasivního kouření na lidské zdraví a vymezuje zdravotní důsledky kouření cigaret. Pátá kapitola se zabývá prevencí kouření. Zahrnuje rozdělení prevence, činitele prevence a preventivní programy na školách zaměřené na prevenci nikotinismu. Tato kapitola také popisuje jednotlivé metody odvykání kouření. Praktická část užívá dotazníkového šetření ke zjištění, zda žáci druhého stupně Základní školy Staňkov užívají tabák a zda jsou dostatečně informováni o zdravotních důsledcích kouření tabákových výrobků. Vzájemně jsou srovnávány jednotlivé odpovědi chlapců a děvčat.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on tobacco addiction at adolescent population. The work includes six chapters and it is divided into theoretical and practical part. The first chapter defines addiction, tobacco addiction and it delimits addiction problems at adolescents. The second chapter describes history of tobacco, composition of tobacco smoke and the most often smoke aids. The third chapter specifies different period of growing up. This chapter handles with adolescent, changes and external influences, that can influence the appearance of tobacco addiction. The fourth chapter inludes the characterization of passive smoking, it also desribes the influence of passive smoking on the human health and also specifies health consequences because of smoking cigarettes. The fifth chapter follows smoking prevence. It includes separation of prevence, factors of prevence and preventive programs, which are used in the schools. This chapter also describes single methods of stopping smoking. The practical part presents survey. The students of elementary school Stankov answered questions that regarding using tobacco and awareness of health concequences because of smoking tobacco products. The work compares answeres of girls and boys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Konopikova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,2 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce252,48 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova- prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce71,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.