Title: Curriculum Learning in Sentiment Analysis
Other Titles: Curriculum learning v analýze sentimentu
Authors: Sido, Jakub
Konopík, Miloslav
Citation: SIDO, J., KONOPÍK, M. Curriculum Learning in Sentiment Analysis. In: Speech and Computer. Cham: Springer, 2019. s. 444-450. ISBN 978-3-030-26060-6 , ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85071465982
http://hdl.handle.net/11025/36708
ISBN: 978-3-030-26060-6
ISSN: 0302-9743
Keywords: Analýza sentimentu;Curriculum learning;Transfer learning
Keywords in different language: Sentiment analysis;Curriculum learning;Transfer learning
Abstract: Tato práce se zabývá metodou curriculum learning pro učení hlubokých neuronových sítí pro analýzu sentimentu. Navrhli jsme nový přístup pro curriculum learning pro textová data. Seřadili jsme trénovací dataset tak, abychom uvedli jednodušší vzorky dříve. Za jednoduché vzorky jsou předpokládány krátké sekvence. Také jsem experimentovali s měřením frekvence slov, což je technika navržená předcházejícímí výzkumníky. Pokusili jsme se vyhodnotit změny v úspěšnosti obou přístupů. Naše experimenty neprokázali žádný nárůst úspěšnosti. Podařilo se však dosáhnout nového state of the art v analýze sentimentu na českém korpusu.
This work deals with curriculum learning for deep learning models for the sentiment analysis task. We design a new way of curriculum learning for text data. We reorder the training dataset to introduce the simpler examples first. We estimate the difficulty of the examples by measuring the length of the sentences. The simple examples are supposed to be shorter. We also experiment with measuring the frequency of the words, which is a technique designed by earlier researchers. We attempt to evaluate changes in the overall accuracy of the models using both curriculum learning techniques. Our experiments do not show an increase in accuracy for any of the methods. Nevertheless, we reach a new state of the art in the sentiment analysis for Czech as a by-product of our effort
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sido Speech and Computer.pdf337,81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD