Title: Software process anti-pattern detection in project data
Other Titles: Anti-vzory softwarových procesů v projektových datech
Authors: Pícha, Petr
Brada, Přemysl
Citation: PÍCHA, P., BRADA, P. Software process anti-pattern detection in project data. In: EuroPLop '19: Proceedings of the 24th European Conference on Pattern Languages of Programs. New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2019. s. 1-12. ISBN: 978-1-4503-6206-1.
Issue Date: 2019
Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85076688514
http://hdl.handle.net/11025/36733
ISBN: 978-1-4503-6206-1
Keywords: detekce pattern;anti-vzory projektového řízení;anti-vzory softwarových procesů;ALM nástroje
Keywords in different language: pattern detection;project management anti-patterns;software process anti-patterns;ALM tools
Abstract: Existuje významné množství pomocného materiálu pro projektové řízení (PM) včetně metodik vývoje software, osvědčených praktik a anti-patternů (AP). Nicméně automatizovaný způsob aplikace této znalosti analýzou běžně dostupných dat z nástrojů podporujících PM, např. Application Lifecycle Management (ALM) nástroje, dosud neexistuje. My navrhujeme metodu detekce procesních a PM anti-patternů v projektových datech, která může být použita k varování vývojových týmů o potenciálních hrozbách pro projekt nebo pro obecnější studie ohledně dopadu výskytů AP na úspěch projektu a kvalitu produktu. Již dříve jsme publikovali koncept nástroje pro dolování a analýzu dat odlišný od zpřízněné práce ostatních výzkumníků. Na základě tohoto nástroje jsme vystavěli formalizovanou bázi pro naši metodu detekce ve formě standardizované šablony pro popis AP a modelu operacionalizace vzorů nad projektovými daty získanými z ALM nástrojů. Hlavním přínosem tohoto článku je obecná metoda operacionalizace AP, která používá zmíněnou šablonu popisu jako základ a je diskutována společně s jejími potenciálními omezeními. Provedli jsme úvodní validaci metody na datech studentských projektů s použitím AP, se kterým jsme se setkali v praxi, zvalným „Collective Procrastination“, který rovněž popisujeme v tomto článku spolu s jeho detailní formální operacionalizací.
There is a significant amount of guidance on Project Management (PM) including software development methodologies, best practices and anti-patterns (APs). There is, however, a lack of automated way of applying this knowledge by analyzing readily available data from tools aiding in software PM, such as Application Lifecycle Management (ALM) tools. We propose a method of detecting process and PM anti-patterns in project data which can be used to warn software development teams about a potential threat to the project, or to conduct more general studies on the impact of AP occurrence on project success and product quality. We previously published a concept for the data mining and analysis toolset distinct from other research approaches and related work. Based on this toolset, we devised a formalized basis for our detection method in the form of standardized AP description template and a model for pattern operationalization over project data extracted from ALM tools. The main contribution of this paper is the general method for AP operationalization taking the description template as a starting point, discussed together with its potential limitations. We performed an initial validation of the method on data from student projects, using an AP we encountered in practice called “Collective Procrastination” which we also describe in this paper together with its detailed formal operationalization.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Association for Computing Machinery (ACM)
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pícha 3361149.3361169.pdf900,31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD