Title: Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu
Other Titles: Medieval pottery from the defunct eastern wing in the second courtyard of Strakonice Castle
Authors: Čapek, Ladislav
Slavíček, Karel
Petřík, Jan
Valkony, Jiří
Citation: ČAPEK, L., SLAVÍČEK, K., PETŘÍK, J., VALKONY, J. Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2019, roč. 31, č. 1, s. 215-274. ISSN 0231-8237.
Issue Date: 2019
Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36822
ISSN: 0231-8237
Keywords: hrad;Strakonice;jižní Čechy;stavební historie;středověká keramika;seriace;korespondenční analýza;mikropetrografie
Keywords in different language: castle;Strakonice;South Bohemia;building history;medieval pottery;seriation;correspondence analysis;micropetrography
Abstract: Cílem studie je vyhodnocení souboru středověké keramiky z prostoru zaniklého východního křídla zjištěného během archeologického výzkumu na druhém nádvoří strakonického hradu v roce 2006. Příčné křídlo v severojižním směru rozdělovalo původně bavorovskou část hradu od komendy johanitů. Výsledky rozboru nálezů středověké keramiky pocházející z vrstev, do nichž byly zděné konstrukce křídla zahloubeny, prokazují, že křídlo vzniklo během počátků výstavby strakonického hradu před polovinou 13. století. Vyhodnocení početného souboru keramiky ze zánikových vrstev potvrdilo datování zániku křídla kolem roku 1402, kdy johanité získali celý hradní komplex do svého držení.
The aim of this study is to analyse a collection of medieval pottery from the area of the defunct eastern wing which was identified during archaeological excavations in the second courtyard of Strakonice Castle in 2006. The transverse wing originally separated the part of the castle belonging to the Bavor family from the commandery of the Knights Hospitaller. The results of analysis of the medieval pottery originating from layers into which the masonry part of the wing was sunken, reveal that the wing dates from the very beginning of construction of Strakonice Castle, from before the mid-13th century. Analysis of the rich assemblage from the destruction layers confirmed the assumption that the wing was knocked down in around 1402, when the Knights Hospitaller took possession of the whole castle complex.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
11. Capek a kol., ST hrad.pdf9,1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD