Title: Does a difference in the motivation of volunteers and other people exist?
Other Titles: Existuje rozdíl v motivaci dobrovolníků a ostatních lidí?
Authors: Zárubová, Lucie
Švecová, Lenka
Citation: ZÁRUBOVÁ, L., ŠVECOVÁ, L. Does diffrence in the motivation of volunteers and other people exist?. In: The 13th international days of statistics and economics: University of Economics, Prague, 2019, s. 1707-1716. ISBN 978-80-87990-18-6.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Economics, Prague
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36863
ISBN: 978-80-87990-18-6
Keywords: dobrovolník;motivace;Maslow
Keywords in different language: volunteer;motivation;Maslow
Abstract: Příspěvek se zabývá tématem dobrovolnictví. Klíčovou úlohou při řízení dobrovolnické práce je stimulovat je k podpoře vnitřní motivace. Vedení dobrovolníků musí znát potřeby dobrovolníků pro lepší nastavení komunikace a podmínek spolupráce. Tento článek hodnotí hypotézu: „Lidé, kteří by chtěli být dobrovolníky, mají jinou motivační strukturu než lidé, kteří by nechtěli být dobrovolníkem.“ Cíl je podporován zaměřením na motivaci dobrovolníků, kteří nemohou být stimulováni finanční hodnotou. Dobrovolnictví proměňuje pořadí hierarchie potřeb dobrovolníků v jejich projektech. Příspěvek je založen na kvalitativním výzkumu jako dotazníkovém šetření. Lze potvrdit hypotézu, že se naše koncentrované skupiny liší v hierarchii potřeb, ale je třeba si uvědomit, že různé velikosti skupin respondentů a faktorů (věk, osobní zkušenosti, vrozené předpoklady, osobní typy atd.) mohou vést k různým výsledkům.
The paper discusses the topic of volunteering. A key role in managing volunteer work is to stimulate them to support internal motivation. The management of volunteers needs to know volunteers needs for better setting of communications and conditions of the cooperation. This paper assesses the hypothesis: “People who would like to be a volunteer have different motivation structure than people who would not like to be”. The aim is supported by focusing on the motivation of volunteers who can not be stimulated by financial value. The nature volunteering causes the change in the hierarchy of volunteers needs in their projects. The paper is based on qualitative research as a questionnaire survey. The hypothesis that our concentrated groups have a different focus in the hierarchy of needs could be confirm, but it is necessary note that different sizes of respondent groups and factors (age, personal experiences, innate assumptions, personal types etc.) could lead to different results.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© University of Economics, Prague
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
216-Zarubova-Lucie-paper.pdf264,15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD