Title: Objektivita přírodních věd pohledem experimentální filosofie
Other Titles: Objectivity in the Natural Sciences from the Perspective of Experimental Philosophy
Authors: Jedlička, Petr
Paitlová, Jitka
Citation: JEDLIČKA, P. ., PAITLOVÁ, J. . Objektivita přírodních věd pohledem experimentální filosofie. Teorie vědy. Theory of Science, 2019, roč. XLI, č. 2, s. 229-258. ISSN 1210-0250.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85079875485
http://hdl.handle.net/11025/37022
ISSN: 1210-0250
Keywords: objektivita přírodních věd;speciální a obecná objektivita;experimentální filozofie;„východní efekt“
Keywords in different language: objectivity in the natural sciences;special & general objectivity;experimental philosophy;“Eastern effect”
Abstract: Objektivita, jako jeden ze základních atributů vědy, se stala nedílnou součástí jejího étosu i ústředním tématem filosofie vědy a jako taková byla reflektována řadou významných autorů. V rámci projektu, na němž participují jak filosofové vědy, tak vědci, zkoumáme pomocí metod experimentální filosofie koncept objektivity v současných přírodních vědách. Jedním z cílů je identifikace jednotlivých dimenzí tohoto konceptu, tedy těch, s nimiž současní vědci skutečně pracují, a tím jejich zpřístupnění pro další teoretické analýzy i výzkum. V tomto příspěvku předkládáme závěry z první, kvalitativní fáze výzkumu vycházející z individuálních i skupinových rozhovorů s vědci působícími v České republice. Tento empirický materiál konfrontujeme s některými teoretickými koncepty objektivity (Hacking, Crombie, Solomonová, Popper, Galison, Dastonová, Quine, Kuhn a další). Zároveň zde uvádíme řadu konkrétních poznatků ze současné české vědy a formulujeme hypotézy pro další (tj. kvantitativní a experimentální) fáze výzkumu.
Abstract in different language: Objectivity, as one of the key attributes of science, has become an indispensable part of its ethos and a central theme of the philosophy of science. As such, it has been the subject of philosophical reflection by a number of authors. In our project – in which both philosophers of science and scientists participate – we examine the concept of objectivity in the natural sciences with experimental philosophy tools. We aim to identify specific operational dimensions of objectivity, those with which current scientist actually work, thus making them accessible for further theoretical analysis and research. In this text, we present results from the first, qualitative phase of our research based on in-depth interviews and focus groups with scientists working in the Czech Republic. Further, we confront this empirical data with the theoretical notions of objectivity (Hacking, Crombie, Solomon, Popper, Galison, Daston, Quine, Kuhn and others). We also present other findings from the research and formulate hypotheses for later phases of the research (quantitative and experimental).
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
411-2151-1-PB.pdf455,03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD