Title: Římsko-právní kořeny kodexu kanonického práva (CIC 1983)
Authors: Dostalík, Petr
Kočnar, Šimon
Citation: Právnické listy. 2020, č. 1, s. 14-20.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2020/PravnickeListy201c.pdf
http://hdl.handle.net/11025/37201
ISSN: 2533-736X
Keywords: zásady římského práva;Corpus Iuris Civilis;kanonické právo;pacta sunt servanda
Keywords in different language: principles of Roman law;Corpus Iuris Civilis;Canon Law;pacta sunt servanda
Abstract: Článek se zabývá vlivem římského práva na právní úpravu kanonického práva, tak jak je upravena v CIC 1983. Zásada ecclesia semper vivit lege Romana je podle autora článku spíše proklamací než vyjádřením aktuálního stavu. Zkoumá jak případy, kdy jsou jednotlivé instituce přebírány přímo z římského práva (úprava pohnutky při manželství: dolus, vis ac metus), zákaz manželství mezi únoscem a unesenou atd. Věnuje se také případům, kdy úprava kanonického práva rozvíjí a podstatně přepracovává římsko-právní nauku a stává se tak základem moderního soukro-mého práva (zásada pacta sunt servanda, zásada mala fides superveniens non nocet).
Abstract in different language: The article deals with the influence of Roman law on the canon law, as it is regulated in CIC 1983. The principle of ecclesia semper vivit lege Romana, according to the author of the article, is a proclamation rather than an expression of the current state. It examines cases where individual institutions are taken directly from Roman law (the adjustment of motives in marriage: dolus, vis ac metus), the prohibition of marriage between the kidnapper and the kidnapped. It also deals with cases where the regulation of canon law develops and substantially revises the Roman law doctrine and does so the basis of the modem private law (principle pacta sunt servanda, principle mala fides superveniens non nocet).
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy201c.pdfPlný text4,57 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.