Title: Energetické využívání odpadů
Other Titles: Waste energy recovery
Authors: Baierová, Petra
Advisor: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37218
Keywords: zevo;spalovna;energetické využívání odpadu;komunální odpad;nakládání s odpady;zákony;emise;spalování;energie
Keywords in different language: zevo;incinerator;waste to energy;minicipal waste;waste management;laws;emission;combustion;energy
Abstract: Tato bakalářské práce pojednává o problematice energetického využívání odpadů. V první části je popsáno, jaký je současný stav energetického využívání odpadů v České republice a v zahraničí. Poté jsou uvedeny právní předpisy týkající se nakládání s odpady a na ochranu životního prostředí. Třetí část je zaměřena na environmentální, ekonomické a především energetické přínosy tohoto využívání odpadů. Nakonec tato práce zahrnuje několik návrhů pro optimální přepravu odpadů do zařízeních pro energetické využívání odpadů.
Abstract in different language: This bachelor work deals with problems waste to energy. The first part describes what the current status waste to energy in the Czech Republic and abroad is. The next part mentions the legislation related to waste management and environmental protection. The third part is focussed on environmental, economic and especially energetic benefits of the waste to energy. Finally, this bachelor work involves several suggestions on how to transport waste into waste recovery facilities optimally.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baierova, BP, 3.6.2019.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
078808_oponent.pdfPosudek oponenta práce759,11 kBAdobe PDFView/Open
078808_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce865,07 kBAdobe PDFView/Open
078808_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce85,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.