Title: Senzory relativní vlhkosti
Other Titles: Relative humidity sensors
Authors: Morávková, Šárka
Advisor: Šíma Karel, Ing.
Referee: Šlauf Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37220
Keywords: relativní vlhkost;senzor vlhkosti;psychrometr;testo;optické vlákno;fabry-perotův interferometr;organické materiály;tištěné senzory
Keywords in different language: relative humidity;humidity sensor;psychrometer;testo;optical fiber;fabry-perot interferometer;organic materials;printed sensors
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na senzory relativní vlhkosti. Jsou zde uvedeny základní vzorce a definice, které charakterizují danou problematiku. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé metody, využívající se v běžné praxi pro měření relativní vlhkosti, a také uvedeny přístroje, které se aplikují při laboratorním měření. Práce též pojednává o nejmodernějších typech senzorů vlhkosti, konkrétně na bázi optických vláken, organických materiálů a v neposlední řadě o tištěných senzorech vlhkosti. Na úplném závěru práce se nachází zhodnocení využitelnosti trendů měření relativní vlhkosti v běžné praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on sensors of relative humidity. There are basic formulas and definitions that characterize the issue. Furthermore, the individual methods that are commonly used for measuring relative humidity are described in detail, as well as the instruments that are applied in laboratory measurements. The thesis also deals with the most modern types of humidity sensors, namely based on optical fibers, organic materials and last but not least printed humidity sensors. At the end of the thesis there is an evaluation of the usability of relative humidity measurement trends in common practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Moravkova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
078811_oponent.pdfPosudek oponenta práce868,25 kBAdobe PDFView/Open
078811_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce811,16 kBAdobe PDFView/Open
078811_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce85,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.