Title: Vývoj královského úřádu v Asýrii
Other Titles: Development of Royal Authority in Assyria
Authors: Holman, Jan
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3727
Keywords: král;královský úřad;Asýrie;královská titulatura;královské nápisy;Aššur;Šamší-Adad I.;Aššur-uballit I.;Salmanassar I.;Tiglatpilesar III.;Sinacherib
Keywords in different language: king;royal authority;Assyria;royale title;royal insciptions;Assur;Shamsi-Adad I.;Ashur-uballit I.;Shalmaneser I.;Tighlatpilesar III.;Sennacherib
Abstract: Práce se věnuje popisu vývoje královského úřadu v Asýrii. Autor rozebírá jednotlivá historická období a v každém z nich se blíže soustřeďuje na úřad panovníka. Z každého období je pak vybráno několik nejdůležitějších králů a je popsán jejich přínos pro vývoj státu. Autor také nezapomíná na všeobecný historický vývoj Asýrie a vývoj královského úřadu doplňuje ukázkami přímo v textu.
Abstract in different language: The work is devoted to describing the development of royal authority in Assyria. Author discusses the various historical periods and in each of them a closer focus on king authority. For each period is then selected some of the most important kings and describes their contribution to the development of the state. The author does not forget the general historical development of Assyria and development of the royal authority following examples in the text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj kralovskeho uradu v Asyrii.pdfPlný text práce209,87 kBAdobe PDFView/Open
Holman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317 kBAdobe PDFView/Open
Holman_oponent.pdfPosudek oponenta práce270,38 kBAdobe PDFView/Open
Holman_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce125,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.