Title: Vizuální a tisková kampaň: Festival filmů pro děti (Festival Oty Hofmana)
Other Titles: Corporate identity: Festival of Children´s films
Authors: Svatková, Markéta
Advisor: Steker František, Doc. akademický malíř
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37292
Keywords: vizuální kampaň;tisková kampaň;logo;značka;plakát;leták;pohlednice;samolepky;pozvánky;katalog;program;vstupenky;identifikační náramky;odznaky;festival;film;děti;tričko;taška;webové stránky;facebook;dudek;ostrov;ota hofman;vizuální identita
Keywords in different language: visual campaign;press campaign;logo;poster;leaflet;postcard;sticker;invitation;magazine;program;tickets;identification tapes;badge;festival;film;children;t-shirt;bag;web page;facebook;dudek;ostrov;ota hofman;visual identity
Abstract: Tématem mé bakalářské práce bylo vytvořit vizuální styl pro Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Pro nový vzhled tohoto festivalu jsem se rozhodla hned po zhlédnutí webových stránek různých filmových festivalů v Čechách včetně festivalu Oty Hofmana. Velké nedostatky vizuální stránky festivalu Oty Hofmana byly odpovědí na mou otázku, na který festival se soustředit. Začala jsem práci plakátem. Hlavním motivem plakátu je Ostrovský dudek - hlavní cena festivalu. Ostrovského dudka jsem stylizovala a vytvořila k němu vlastní hravé písmo, doplněné písmem Axiforma, které jsem použila i na různé tiskoviny spojené s festivalem. Vše jsem ladila do tří základních barev, a to do červené, žluté a modré, v jejich sytějších verzích. Má působit hravě a vzhledem k tomu, že se festival zaměřuje především na děti, měl by oslovit i malé pozorovatele. V konečném vizuálním stylu najdeme plakát, značku, letáky, pohlednice, program samolepky, pozvánku, katalog, vstupenky, identifikační pásky na ruce, odznaky, trička, tašku a návrh webové a facebookové stránky.
Abstract in different language: The theme of my bachelor thesis was to create a visual style for the Children's film and TV festival Oty Hofman. For the new look of this festival, I decided immediately after seeing various film festivals in Bohemia including the festival Oty Hofman. The great shortcomings of the previous appearance of the festival Oty Hofman responded to the question of which festival to concentrate. I started the work with a poster. The main motif of the poster is the Ostrovský dudek - the main prize of the festival. I have stylized the Ostrovský dudek and matched the composition with my own playful lettering and with supplementary letters Axiform, which is also used on various printed materials associated with the festival. I tuned everything into three basic colors, namely red, yellow and blue in their more saturated versions. It is eye-catching and, as the festival focuses primarily on children, it is fun and readable even for small observers. In The final visual style we find poster, brand, leaflets, postcards, stickers, invitation, catalogue, programm, tickets, identification tapes on hand, badges, Web page preview and responsive, Facebook pages and T-shirts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marketa_Svatkova.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
SVATKOVA.pdfPosudek oponenta práce559,41 kBAdobe PDFView/Open
SVATKOVA_0.pdfPosudek vedoucího práce548,33 kBAdobe PDFView/Open
SVATKOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce322,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.