Title: Implementace řídicí jednotky motokáry s elektrickým pohonem
Other Titles: Implementation of Control Unit for Electric Drive Kart
Authors: Suchý, Ondřej
Advisor: Košan Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37329
Keywords: synchronní motor s permanentními magnety;pmsm;tms320f28335;vektorové řízení;čidlo polohy;budiče výkonových prvků;3-fázový střídač
Keywords in different language: permanent magnet synchronous motor;pmsm;tms320f28335;field-oriented control;position sensor;drivers for power transistors;3-phase invertor
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem řídicí jednotky, která bude osazena do motokáry a bude řídit PMSM motor tak i ostatní periférie. V první části práce je teoreticky rozebráno řízení PMSM motoru, a především vektorové řízení používané v tomto projektu. V druhé části jsou popsány budiče výkonových prvků a jejich topologie napájení pro třífázový střídač. V další části je popisován návrh DPS a popis jednotlivých obvodů obsažených na desce. Mezi popisované obvody patří zdroje, výkonové výstupy, čidla, ovládání nabíječky při nabíjení a komunikace. Poslední část se zabývá implementací řídicího algoritmu do mikrokontroléru TMS320F28335 a popisem důležitých částí kódu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design of the control unit, which will be installed in the electric kart and it will control the permanent magnet synhcronous motor as well as other peripherals. In the first part of the thesis, the PMSM motor control, and especially the vector control used in this project, is theoretically discussed. The second part describes the power devices drivers and their powering scheme for a three-phase inverter. The next section describes the design of the PCB and the description of the schematic of control unit. The circuits described include power supplies, power outputs, sensors, charger control and communication. The last part deals with the implementation of the control algorithm into microcontroller TMS320F28335 and the description of important parts of code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Suchy_Ondrej.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
078632_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce925,12 kBAdobe PDFView/Open
078632_oponent.pdfPosudek oponenta práce892,5 kBAdobe PDFView/Open
078632_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce64,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.