Title: Zařízení pro mapování stacionárního magnetického pole v rovině
Other Titles: Device for mapping of stationary magnetic field in plane
Authors: Vítek, Martin
Advisor: Juřík Martin, Ing.
Referee: Zemánek Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37334
Keywords: měření magnetického pole;mapování magnetického pole;magnetometr;matice senzorů;magnetický scanner;magnetická kamera
Keywords in different language: magnetic field measuring;magnetic field mapping;magnetometer;sensor array;magnetic scanner;magnetic camera
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá konstrukcí zařízení pro mapování stacionárního magnetického pole v rovině. Zařízení je složeno z měřícího zařízení MagSpider, polohovacího zařízení DerMagTisch a počítačového programu MagServer. Zařízení je možné použít pro několik druhů měření. Prvním měřením je živé zobrazení magnetického pole v rozlišení 10 px × 10 px. Dále je možné měřit magnetické pole v čase s rozlišením 10 px × 10 px a vzorkovací frekvencí až 50 Hz. Poslední druh měření je detailní mapování, které proměřuje stacionární magnetické pole v prostoru 50 mm × 50 mm s krokem až 5 um a s výsledným rozlišením až 10 000 px × 10 000 px. První část popisuje motivaci práce, druhy magnetických senzorů, podobná zařízení a výběr použitého magnetometru. Část druhá se zabývá popisem hardwaru, firmwaru a změřených charakteristik měřícího zařízení. Třetí část popisuje zkonstruované polohovací zařízení a jeho změřené charakteristiky. Ve čtvrté části je popsána architektura a funkce naprogramovaného softwaru, který řídí měření. V poslední části jsou prezentovaná měření provedená tímto zařízením a možnosti jeho dalšího využití.
Abstract in different language: Presented diploma thesis describes constructed device for mapping stationary magnetic field in plane. The device consists of the measuring device, the positioning device and the computer program for measurement control. It is possible to perform several types of measurements. The first type is a live view of the magnetic field with a resolution of 10 px × 10 px. The next type is in time measurement with a resolution of 10 px × 10 px and with sampling frequency up to 50 Hz. The last type is a detailed mapping of the stationary magnetic field in the area with dimensions 50 mm × 50 mm. Resolution can be up to 10 000 px × 10 000 px with a step equal to 5 um. The first part describes the motivation, types of magnetic sensors, similar devices and selection of used magnetometer. The second part deals with the description of the hardware, firmware and measured characteristics of the constructed measuring device. The third part describes constructed positioning device with measured characteristics. In the fourth part, the architecture and the functionality of the programmed control program are described. The last part presents the measurements taken with the constructed device and the possibilities of its further use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zarizeni_pro_mapovani_stacionarniho_magnetickeho_pole.pdfPlný text práce59,96 MBAdobe PDFView/Open
078638_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce995,92 kBAdobe PDFView/Open
078638_oponent.pdfPosudek oponenta práce984,93 kBAdobe PDFView/Open
078638_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.