Title: Časomíra pro závody robotů
Other Titles: Timming for robot race
Authors: Hepenko, Alona
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fiřt Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37351
Keywords: časomíra;mikrokontrolér;senzor;displej;usart;i2c;systick;c#;závod.
Keywords in different language: timekeeper;microcontroller;sensor;display;usart;i2c;systick;c#;race.
Abstract: Daná bakalářská práce se zabývá návrhem časomíry pro závody robotů, které se používají ve výuce a soutěžích spolupořádaných FEL KAE. V první části se popisuje princip realizace časomíry a jednotlivých bloků se kterých se skládá. Druhá část je věnována mechanické konstrukci časomíry a návrhu 3D modelu pro zachycení mikrokontrolérů. Třetí část se zabývá nastavením jednotlivých bloků a komunikace mezi nimi. Ve čtvrté části se řeší softwarová realizace časomíry v mikrokontroleréch a návrh uživatelského rozhraní pro PC sloužícího pro přehledné zobrazení výsledků závodů a pro jejich následující zpracování.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the design of timekeeper for robot races, which are used in teaching and competitions co-organized by FEL KAE. The first part describes the principle of realization of timekeeper and individual blocks it is composed. The second part is devoted to mechanical construction of timekeeper and design of 3D model for microcontrollers capturing. The third part deals with setting of individual blocks and communication between them. The fourth part deals with software realization of timekeeper in microcontrollers and design of user interface for PC used for clear display of race results and for their subsequent processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hepenko.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
078640_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce866,3 kBAdobe PDFView/Open
078640_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
078640_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce73,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.