Title: Zpracování dat z letu sondážní rakety
Other Titles: Data analysis from sounding rocket mission
Authors: Král, Lukáš
Advisor: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Referee: Linhart Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37365
Keywords: sondážní raketa;odstranění šumu v obraze;identifikace hvězd;infračervená kamera;mems gyroskop a akcelerometr;mpu6000;panasonic amg88;ximea mq013cg
Keywords in different language: sounding rocket;image denoising;star identification;infrared camera;mems gyroscope and accelerometer;mpu6000;panasonic amg88;ximea mq013cg
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním a analýzou dat z palubní kamery, maticového infračerveného snímače, akcelerometru a gyroskopu, která byla pořízena během suborbitálního letu sondážní rakety Black Brant IX. V práci jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých senzorů. Veškeré zpracování dat je provedeno v Matlabu. Z fotografií pořízených palubní kamerou byl odstraněn šum a extrahován výsledný sloučený snímek, díky čemuž je možné analyzovat pozici několika hlavních hvězd a zjistit citlivost kamerového systému. Analýzou dat z maticového infračerveného snímače bylo studováno jeho chování během extrémních podmínek startu sondážní rakety a průběhu celé mise. V poslední řadě zpracováním dat z akcelerometru a gyroskopu jsou identifikovány charakteristické části mise rakety a jsou rekonstruovány některé parametry letu rakety. V práci jsou vyvozeny závěry ohledně využitelnosti testovaných senzorů v misích malých satelitů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with data processing and their analysis from on-board camera, the matrix infrared sensor, the accelerometer and the gyroscope. This was taken during suborbital flight of sounding rocket Black Brant IX. The basic properties of individual sensors are presented here. All data processing is done in the Matlab. Noise from photos of on-board was removed and the resulting merged image was extracted, allowing the position of several major stars to be analyzed and find out the sensitivity of the camera system. Its behavior was studied by analyzing the data from the infrared matrix sensor during the extreme conditions of the sounding rocket launch and throughout the mission. Finally, the processing of data from the accelerometer and the gyroscope identifies the characteristic parts of missile missions and reconstructs some parameters of the rocket flight. The thesis draws conclusions about the usability of tested sensors in missions of small satellites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zpracovani dat z letu sondazni rakety.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
078658_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
078658_oponent.pdfPosudek oponenta práce950,81 kBAdobe PDFView/Open
078658_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.