Title: Statistické zpracování dat ruční antropometrie pro různé populace
Other Titles: Statistical data processing of hand anthropometry for different populations
Authors: Koukalová, Jana
Advisor: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Referee: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37406
Keywords: antropometrie rukou;analýza dat;statistické metody;statistický nástroj;webová aplikace;shiny;r
Keywords in different language: hand anthropometry;data analysis;statistical methods;statistical tool;web application;shiny;r
Abstract: Účelem této práce bylo vytvořit nástroj pro statistické zpracování dat za~pomoci různých metod. Jeho funkčnost byla demonstrována zpracováním studie zabývající se antropometrickými údaji rukou české populace. Programové řešení je realizováno pomocí webové aplikace využívající open-source technologii R Shiny. Ta poskytuje jednoduché uživatelské prostředí, jehož výstupem jsou přehledové tabulky a grafy, které jsou vytvořeny na základě statistických metod. Údaje získané z antropometrických dat odhalují důležité skutečnosti o rozdílech mezi skupinami. Výsledky této práce slouží jako zdroj informací důležitých pro návrh ručních, ergonomicky vhodných nástrojů a pomůcek.
Abstract in different language: The purpose of this study was to create an useful tool providing statistical data processing using various methods. Its functionality was demonstrated by conducting a study dealing with hand anthropometry data of Czech population. Solution is created by web application using open-source technology R Shiny. It offers simple user interface outputting overview tables and graphs that are based on statistical methods. Information obtained from anthropometrical data reveals important facts about differences between groups. Results of this thesis serve as the source of information important for design of hand tools and requisites with emphasis for ergonomic shape.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koukalova.pdfPlný text práce6,4 MBAdobe PDFView/Open
A16N0078Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce667,98 kBAdobe PDFView/Open
A16N0078Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce425,84 kBAdobe PDFView/Open
A16N0078Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce186,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.