Title: Vlastnosti moderních metodik vývoje software
Other Titles: Properties of current software development methodologies
Authors: Langmaier, David
Advisor: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Referee: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37407
Keywords: disciplined agile delivery;dad;large-scale scrum;less;scaled agile framework;safe;vývoj software;agilní metodiky;rozsáhlé projekty;spade
Keywords in different language: disciplined agile delivery;dad;large-scale scrum;less;scaled agile framework;safe;software development;agile methods;scaled projects;spade
Abstract: Tato práce obsahuje popis moderních frameworků pro rozsáhlé projekty. Konkrétně se jedná o frameworky Disciplined Agile Delivery (DAD), Large-Scale Scrum (LeSS) a Scaled Agile Framework (SAFe). Podrobně popsány jsou jejich základní charakteristiky, klíčové hodnoty, role, artefakty a činnosti. Na základě zjištěných poznatků je definována sada praktik, které jsou společné pro všechny tyto frameworky nebo jsou klíčovou součástí agilních metodik. Tyto praktiky jsou popsány tak, aby mohly tvořit základ pro detekci experimentálním nástrojem SPADe, jenž slouží pro zachycení dat o projektech a umožňuje jejich následnou analýzu. V práci jsou zachyceny také výsledky detekce na sadě studentských projektů.
Abstract in different language: This thesis contains a description of modern frameworks for projects at scale. Specifically, it includes Disciplined Agile Delivery (DAD), Large-Scale Scrum (LeSS) and Scaled Agile Framework (SAFe). Their main characteristics, key values, roles, artifacts, and activities are described in detail. Based on the findings, a set of crucial practices was defined. These practices are common for the frameworks or are a key part of agile methods in general. They are described in such a way so that they can be used as a basis for detection by an experimental tool called SPADe. This tool is used to capture project data and allows their further analysis. Results of the detection on a set of student projects are reported in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_DIP_David_Langmaier.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
A16N0081Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce356,76 kBAdobe PDFView/Open
A16N0081Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce782,62 kBAdobe PDFView/Open
A16N0081Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce199,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.