Title: Aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů pro PRIIPs
Other Titles: Application for calculating quantitative indicators for PRIIPs
Authors: Peterka, Petr
Advisor: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37410
Keywords: směrnice mifid ii;nařízení priips;sdělení klíčových informací;kvantitativní ukazatele;finanční deriváty
Keywords in different language: directive mifid ii;regulation priips;key information document;quantitative indicators;financial derivatives
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů potřebných pro tzv. "Sdělení klíčových informací" dle PRIIPs regulace. Práce se zaměřuje na podrobný přehled všech použitých vzorců a dále na algoritmizaci metodiky potřebné pro výpočet kvantitativních ukazatelů. Dále je v této práci zpracována vlastní implementace oceňovacích formulí pro produkty IR cap/floor/swap. Následně je naimplementován výpočet potřebný pro získání kvantitativních ukazatelů a je vytvořen příslušný klíčový informační dokument k vybranému produktu dané kategorie. V neposlední řadě je práce zaměřena na úpravu platné metodiky a srovnání výsledků upravené metodiky s metodikou dle PRIIPs regulace pro vybrané produkty.
Abstract in different language: The main goal of this diploma thesis is to create an application for the calculation of quantitative indicators needed for the so-called "Key Information Document" according to PRIIPs regulation. The thesis focuses on a detailed overview of all used formulas and on the algorithmization of the methodology needed for the calculation of quantitative indicators. Furthermore, the thesis also implements its own implementation of valuation formulas for the product IR cap/floor/swap. Subsequently, the calculation needed to obtain quantitative indicators is implemented and the relevant key information document is created for the selected product of that category. Finally, the thesis focuses on the modification of the valid methodology and comparison of the results of the modified methodology with the methodology according to PRIIPs regulation for selected products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Peterka Petr.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
A17N0055Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce463,7 kBAdobe PDFView/Open
A17N0055Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce595,19 kBAdobe PDFView/Open
A17N0055Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce184,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.