Title: Generování jednotkových testů na základě toku řízení programu
Other Titles: Unit test generator based on program control flow
Authors: Albl, Jan
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37415
Keywords: jednotkové testování;generování testovacích dat;graf toku řízení;závislosti parametrů;statická analýza
Keywords in different language: unit testing;control flow graph;dependence of parameters;static analysis;generating test data
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat postup pro~generování testovacích dat, která se využijí při automatickém generování jednotkových testů pro Java kód. Navržený postup by měl být založen na analýze grafu toku řízení testované metody. V teoretické části práce jsou popsány způsoby pro generování testovacích dat a problematika, která se s tímto generováním pojí. Dále byly zkoumány nástroje pro extrakci grafu toku řízení z Java kódu. Jeden z těchto nástrojů byl vybrán a na jeho základě byla navržena metoda pro získání parametrů jednotkových testů. V praktické části byla vytvořena knihovna, která dokáže vygenerovat testovací data na základě analýzy grafu toku řízení pro některé metody objektů. Z těchto dat jsou poté generovány jednotkové testy.
Abstract in different language: The aim of presented thesis was to design and implement a procedure for test data generation that will be used in the process of automatic generation of unit tests for Java code. The proposed procedure ought to be based on an analysis of the control flow graph of the test method. In the theoretical part there are described the methods for test data generation and the questions that are involved with this generation. Furthermore, the tools for extraction of control flow graph from Java code were researched. One of these tools was selected and on the base a method for gaining of unit test parameters was proposed. In the practical part the library which is able to generate test data by analyzing the control flow graph for some object methods was created. Then unit tests are generated from these data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Albl-Jan.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
A16N0027Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce765,36 kBAdobe PDFView/Open
A16N0027Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce436,51 kBAdobe PDFView/Open
A16N0027Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce198,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.