Title: Rozšíření Sparkle o grafickou tvorbu a vizualizaci dotazů
Other Titles: Extension of Sparkle to graphical building queries
Authors: Kružej, Martin
Advisor: Včelák Petr, Ing.
Referee: Kryl Martin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37419
Keywords: sparkle;rdf;owl;sparql;sparql endpoint;grafický editor;rozšíření;vizualizace dotazu
Keywords in different language: sparkle;rdf;owl;sparql;sparql endpoint;graphical editor;extension;query visualization
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření aplikace Sparkle, nástroje pro tvorbu a vyhodnocení dotazu v jazyce SPARQL. První část je úvod do problematiky, popis relevantních konceptů včetně dotazovacího jazyka SPARQL. Ve druhé části se nachází srovnání již existujících vizualizačních nástrojů SPARQL. V praktické části je navrženo nové řešení pro aplikaci Sparkle, spustitelné jak prostřednictvím samotné aplikace, tak nezávisle na ní v jakémkoliv prohlížeči. Navržené a implementované řešení adresuje případy užití uživatelů Sparkle a zároveň vychází z nejpoužitelnějších návrhů existujících nástrojů, kombinující jejich jednotlivé koncepty do jednoho nástroje. Řešení nabízí automatické generování dotazu postupným vybíráním tříd či jejich atributů, jejich filtraci a agregaci a následně řazení použitých proměnných. Dotaz je průběžně vizualizován v~podobě grafu. V závěru je uvedena diskuse nad dosaženými výsledky a srovnání vytvořeného řešení s existujícími nástroji.
Abstract in different language: The thesis deals with design and implementation of an extension of Sparkle application, a tool for the creation and evaluation of SPARQL queries. The first section is an introduction, a description of relevant concepts including SPARQL query language. The second section focuses on comparing of existing SPARQL query visualization tools. In the practical section a new solution is designed for Sparkle application, runnable as an extension of Sparkle or independently using a modern browser. Designed and implemented solution addresses use cases of Sparkle users and the most usable designs of other existing editors at the same time, combining their concepts into one solution. The solution offers automated query generation by using gradual choosing of classes and their attributes, their filtration and aggregation and lastly sorting of used variables. The query is visualized to the user in the form of a graph. In the conclusion there is a discussion about the results and a comparison of created application with other existing solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_kruzej.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
A17N0079Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce684,28 kBAdobe PDFView/Open
A17N0079Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce705,66 kBAdobe PDFView/Open
A17N0079Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce190,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.