Title: Rozšíření úložiště komponent o externí zdroje dat
Other Titles: External data sources extension for software component repository
Authors: Pešek, Roman
Advisor: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Referee: Daněk Jakub, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37431
Keywords: aether;cbse;crce;maven-indexer;množiny komponent;osgi;vaadin
Keywords in different language: aether;cbse;crce;maven-indexer;component sets;osgi;vaadin
Abstract: Diplomová práce pojednává o rozšíření úložiště komponent podporující kontrolu kompatibility CRCE o získávání artefaktů z externích zdrojů dat a sestavování, správu, ukládání, verzování a distribuce množin komponent, které jako své části obsahují artefakty z úložiště CRCE nebo již dříve vytvořené množiny. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku komponentové architektury aplikací, její přednosti i zápory, a to zejména v oblasti teorie kompatibility. Pojednává o technologiích pro komponenty OSGi a uvádí přehled implementačních příkladů s důrazem na získávání artefaktů z externích zdrojů, sestavování, správu verzí a nasazování množin artefaktů jako celistvé aplikace. V praktické části práce je navrženo a implementováno rozšíření úložiště CRCE o zdroje dat s podporou knihovny Aether, indexace a full-textové vyhledávání v centrálním úložišti Maven. Dále byla realizována správa, verzování a distribuce množin komponent. Pro uživatelský komfort jsou v nové webové aplikaci na platformě frameworku Vaadin doplněny a rozšířeny formuláře o podporu nových funkcionalit.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the extension of the Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) to include gathering artefacts from external data sources and compiling, maintaining, storing, versioning and distributing sets of components which contain artefacts from CRCE repository or sets of components previously created.The theoretical part of the thesis addresses the properties of the component-based architecture, its advantages and disadvantages, especially in the area of the compatibility theory. The thesis introduces OSGi technology and presents implementation examples with emphasis on gathering artefacts from external sources, compiling, maintaining versions and applying sets of artefacts as a complex application.In the practical part of the thesis, the extension of CRCE repository to include data sources with the support of Aether library, indexation and full-text search in the central Maven repository was designed and implemented. Furthermore, maintaining, versioning and distributing sets of components were carried out. For the user comfort, the forms in the new web application on Vaadin platform were extended to include the support of new functionalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pesek_A14N0026K.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
A14N0026Kposudek-op.PDFPosudek oponenta práce633,51 kBAdobe PDFView/Open
A14N0026Khodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce348,25 kBAdobe PDFView/Open
A14N0026Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce187,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.