Title: Role školního psychologa vnímaná žáky
Other Titles: The role of school psychologist perceived by pupils
Authors: Zachová, Marcela
Advisor: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37438
Keywords: školní poradenské pracoviště;školní psychologie;školní psycholog
Keywords in different language: school counseling centers;school psychology;school psychologist
Abstract: Diplomová práce pojednává o činnosti školního psychologa na základní škole a vnímání jeho role prostřednictvím žáků. V současné době přibývá žáků s různými vzdělávacími a výchovnými problémy. Z tohoto důvodu jsou ve školách zřizována školní poradenská pracoviště. Do popředí se dostává postava školního psychologa, který je nápomocen při řešení těchto problémů. Teoretická část diplomové práce "Role školního psychologa vnímaná žáky" popisuje historii školní psychologie a její legislativní vymezení. Zabývá se činností školního psychologa a jeho rolí v různých vztahových situacích. Závěr teoretické části je věnován žákům, jejich výchovným nebo vzdělávacím problémům, se kterými se obrací na školního psychologa. V metodologické části hledám odpovědi na otázky, jak jsou žáci informováni o činnosti školního psychologa, zda využívají jeho služeb, jaké problémy řeší se školním psychologem. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření, kterému předcházel polostrukturovaný rozhovor se školním psychologem. Do výzkumu byli zapojeni i učitelé základní školy, u kterých jsem zjišťovala, jak hodnotí práci školního psychologa na místní škole.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the activities of the school psychologist at primary school and the perception of his role through pupils. Currently, there is an increasing number of pupils with various educational and upbringing problems. Owing to this reason, school counseling centers are set up at schools. The personality of a school psychologist is coming to the forefront to help and solve these problems. The theoretical part of the thesis "The role of school psychologist perceived by pupils" describes the history of school psychology and its legislative definition. It looks into the activities of the school psychologist and his role in various relationship situations. The conclusion of the theoretical part is given to pupils and their educational or upbringing problems which they bring to their school psychologist. In the methodological part, I am looking for answers to reply questions as how pupils are informed about the school psychologist's activities, whether they use his services and what problems they bring and solve with the school psychologist. The research was carried out by a questionnaire, which was preceded by a semi-structured interview with a school psychologist. Primary school teachers were also involved in this research to find out how they evaluate the work of the school psychologist at the local school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Role_skolniho_psychologa_vnimana_zaky.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Zachova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce692,97 kBAdobe PDFView/Open
Zachova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Zachova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce244,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.