Název: Mezinárodní profesní migrace zdravotních sester do Království Saúdské Arábie a její kulturní aspekty
Další názvy: International Professional Migration of Czech Nurses to Kingdom of Saudi Arabia
Autoři: Kaufnerová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Písařová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3747
Klíčová slova: Saúdská Arábie;mezinárodní migrace;zdravotní sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: Saudi Arabia;international migration;nurse
Abstrakt: Ve svoji bakalářské práci jsem se zaměřila na profesní migraci českých zdravotních sester do Království Saúdské Arábie. Práce je členěna na pět hlavních částí. První část obsahuje kulturní, politické a historické reálie Království Saúdské Arábie, které jsou důležité pro pochopení životních a pracovních podmínek českých zdravotních sester v KSA. Další část je zaměřena na fenomén mezinárodní migrace, především do oblasti Perského zálivu. V dalších dvou kapitolách je obecně shrnut vývoj a stav českého a saúdského zdravotnictví. Za stěžejní část mé bakalářské práce považuji výzkum prováděný mezi českými zdravotními sestrami, které již mají několikanásobnou zkušenost s prací v KSA. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je povaha motivačních faktorů, které vedou české zdravotníky opakovaně k volbě práce v KSA a také to, jak svým odchodem a následným návratem mohou ovlivnit zdravotnictví ČR. Z výzkumu vyplynulo, že hlavními motivacemi pro opakovaný odchod zdravotníků z českého zdravotnictví jsou nízké platy, nízký společenský status profese zdravotní sestry, celková nespokojenost se stavem českého zdravotnictví a špatná politická a ekonomická situace ČR. České zdravotní sestry svým odchodem za prací do KSA neohrožují české zdravotnictví ztrátou kvalifikované pracovní síly. Pro většinu z nich je KSA zemí dlouhodobě neobyvatelnou kvůli jejím kulturním odlišnostem. Z KSA se do ČR vrací kvalifikovaná pracovní síla s cennou zahraniční zkušeností.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis, I focused on professional migration of czech nurses to Kingdom of Saudi Arabia (KSA). The work is divided into five main parts. The first part provides a cultural, political and historical facts about KSA which are important for understanding of nurse´s living and working conditions. Next part is focused on phenomenon of international migration, especially to Persian Gulf. In the next two chapters are summarized a development and state of healthcare system in Czech republic and KSA. The most important part of my bachelor thesis is a research carried out among czech nurses, who have several experience with work in KSA. The aim of my bachelor thesis is to find out the character of motivational factors which lead czech medical workers repeatedly to KSA and impact of their leave on czech healthcare system as well. These are main motivations for repeated departure of Czech medical workers out of Czech healthcare system: low salaries, low social status of nurse´s profession, dissatisfaction with state of Czech healthcare system and poor political and economical situation in Czech Republic. Czech nurses do not threaten Czech healthcare system by going to KSA for a work. For the most of them KSA does not represent the country where they want to lead long-term live because of many cultural differencies. From KSA to the Czech republic return qualified manpower with valuable foreign experience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Kaufnerova Marie.pdfPlný text práce625,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaufnerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaufnerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce241,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaufnerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce138,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.