Title: Přehledová studie výzkumu smysluplnosti existence
Other Titles: Review study research about meaningfulnes of being
Authors: Dosadilová, Barbora
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37563
Keywords: smysl života;existence;smysluplnost;existenciální frustrace;logo-test
Keywords in different language: the meaning of life;existence;meaningfulness;existential frustration;logo-test
Abstract: Tato bakalářská práce je vypracována za účelem poskytnutí informací o smyslu lidského života z pohledu psychologie. Seznámí čtenáře s teoretickým základem smysluplnosti. Následně pak utvoří určitý přehledu o českých a slovenských výzkumech smysluplnosti, existenciální frustraci, ať už v návaznosti na emoce, seniory, alkoholismus, studenty nebo na normální jedince. Tato bakalářská práce dále seznamuje čtenáře s velice známou dotazníkovou metodou Logo-test, která se hojně používá při zjišťování prožívání smysluplnosti v životě jedince.
Abstract in different language: This bachelor thesis is designed to provide information about the meaning of human life from the perspective of psychology. They will acquaint readers with the theoretical basis of meaningfulness. Subsequently, they will create a certain overview of Czech and Slovak research on meaningfulness, existential frustration, whether in relation to emotions, seniors, alcoholism, students or normal individuals. This bachelor thesis also introduces the reader to the well-known Logo-test questionnaire method, which is widely used in determining the meaningfulness of an individual's life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dosadilova BP2019_0.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Dosadilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce546,78 kBAdobe PDFView/Open
Dosadilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce686,36 kBAdobe PDFView/Open
Dosadilova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce254,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.