Title: Koncept inkluze ve vzdělávání z pohledu učitelů vybraných základních škol v Plzeňském kraji
Other Titles: The Concept of Inclusion in Education from the Perspective of Primary School Teachers in Pilsen Region
Authors: Havlíčková, Jana
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37596
Keywords: inkluze;inkluzivní vzdělávání;pedagogové;speciální vzdělávací potřeby
Keywords in different language: inclusion;inclusive education;teachers;special educations needs
Abstract: Diplomová práce, nazvaná Koncept inkluze ve vzdělávání z pohledu učitelů vybraných základních škol v Plzeňském kraji, se zabývá inkluzivním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části definujeme základní pojmy inkluzivního vzdělávání a popisujeme současný stav inkluzivního vzdělávání v souvislosti s novelizací školského zákona včetně dokumentů. V další části jsou představeni hlavní aktéři inkluzivního vzdělávání, poradenské služby a závěr je věnován evaluaci školy v oblasti inkluze. V praktické části se dostáváme k porovnání vybraných základních škol v Plzeňském kraji se školami, jejichž výběr byl podmíněn účastí na pilotním projektu Cesty k inkluzi (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166), jehož hlavním garantem je Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Hodnocení probíhá jednak formou dotazníků vyplněných řediteli škol, pedagogy, asistenty pedagoga a dále následným pozorováním ve vybraných školách v rámci čtyř zkoumaných oblastí - kultury, podmínek, praxe a relace.
Abstract in different language: Diploma work, titled Inclusion Concept in Education Viewed by Teachers of Selected Elementary Schools in the Pilsner Region, deals with inclusive education of pupils with special educational needs. In the theoretical part we define the basic terms of inclusive education and describe the contemporary state of inclusive education in connection with the scholastic law novelization including documents. In the following part we introduce the main participants of inclusive education, advisory services and the final part is devoted to school evaluation in the field of inclusion. In the practical part we get to comparison of chosen elementary schools in the Pilsner region with schools, the selection of which was conditioned by their participation on the pilot project Ways to Inclusion (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166), mainly guaranteed by the Pedagogical Faculty of the University of West Bohemia in Pilsen. The evaluation is done in the form of questionnaires filled by the headmasters, teachers and assistant teachers followed by observations at selected schools in the scope of four examined areas - culture, conditions, practice and relation.Resumé
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Jana Havlickova verze cislo 1.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova VP.pdfPosudek vedoucího práce234,38 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova OP.docxPosudek oponenta práce26,86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Havlickova O.pdfPrůběh obhajoby práce216,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.