Title: Využití metod dramatické výchovy při práci se třídou, ve které jsou přítomny rizikové jevy chování
Other Titles: The use methods of drama when working with a class in which there are at risk behaviors
Authors: Müller, Markéta
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37601
Keywords: dramatická výchova;rizikové jevy chování;základní škola;metody a techniky
Keywords in different language: drama education;risk phenomena of behaviour;primary school;methods and techniques
Abstract: V diplomové práci se zabývám využitím dramatické výchovy při řešení či prevenci rizikových jevů chování ve třídě. V teoretické části popisuji pojem rizikové jevy chování, popisuji vybrané z nich a uvádím některé možnosti jejich prevence. Dále se zabývám pojmem dramatická výchova, uvádím definice předních českých odborníků na dramatickou výchovu a zmiňuji její místo v osobnostním učení žáka. V praktické části pak realizuji tři lekce dramatické výchovy, jejichž hlavním tématem jsou právě rizikové jevy chování, zhodnocuji jednotlivé aktivity se žáky i jednotlivé lekce a poté na základě průběhu jednotlivých hodin vyvozuji závěr.
Abstract in different language: In my thesis I deal with the use of drama education in solving or prevention of risk phenomena of behaviour in the classroom. In the theoretical part I describe the term of risk phenomena of behaviour, I describe some of them and i give the definitions of leading Czech experts on drama education and I mention its place in pupil´s personal learning. In the practical part I introduce three lessons of drama education whose main themes are risk phenomena of behaviour, I evaluate individual activities with pupils, individuals lessons and then I give conclusion on the basis of the process of individual lessons
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muller_Diplomova prace.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
Muller VP.docPosudek vedoucího práce36,5 kBMicrosoft WordView/Open
Muller OP.pdfPosudek oponenta práce87,09 kBAdobe PDFView/Open
Muller O.pdfPrůběh obhajoby práce344,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.