Title: Očima pamětníků: Využití areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích mezi léty 1945-1980
Other Titles: From the perspective of witness: Utilization of formal area of Cistercian monastery in Plasy in between the years of 1945-1980
Authors: Vorlíková, Iva
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37603
Keywords: plasy;komunismus;normalizace;1945-1980;pamětníci;metternichové;orální historie;kláštery po druhé světové válce;památková péče;národní správa
Keywords in different language: plasy;communism;normalization;1945-1980;witnesses;metternichs;oral history;monasteries after the second world war;historic preservation;national administration
Abstract: Práce se zabývá využitím a vnímáním objektů v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích mezi léty 1945-1980. Do druhé světové války jsou osudy areálu podrobně popsány v mnoha publikacích. Monografie zabývající se pouze objekty v areálu kláštera po druhé světové válce však momentálně chybí. Hlavním cílem práce bylo zpracovat ucelenou studii popisující využití a vnímání budov po druhé válce. Jako hlavní zdroj informací využila autorka kromě rozboru dobových kronik a archivních pramenů také výpovědi pamětníků. Práce tak přináší pohled bývalých zaměstnanců či návštěvníků areálu na rozebíranou problematiku.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with the use and perception of the area of the former Cistercian monastery in Plasy through the eyes of witnesses in between years of 1945-1980. Many publications describe in detail fates of area until the Second World War. But monograph deals just with buildings in the monastery area after the Second World War is still missing. Primary aim was to compose comprehensive study describing unilization and perception of buildings after the Second World War. As main resource the author used chronicles, archival source and also witness of former employees or visitors of the area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vorlikova FINAL.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Vorlikova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce590,6 kBAdobe PDFView/Open
Vorlikova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce673,19 kBAdobe PDFView/Open
Vorlikova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce222,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.