Title: Rozdíly v předávání historické paměti holocaustu v českých židovských rodinách a ve vzdělávacím systému.
Other Titles: Differences in the transmission of historical memories of the Holocaust in Czech Jewish families, and the education system.
Authors: Caisová, Jana
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37632
Keywords: paměť;kolektivní paměť;historická paměť;holocaust;historie;kvalitativní výzkum;sociologie
Keywords in different language: memory;historical memory;collective memory;holocaust;history;history;qualitative research;sociology
Abstract: Téma bakalářské práce se zaměřuje na historickou paměť holocaustu a na její předávání v českých židovských rodinách a ve vzdělávacím systému. Historická paměť je jev, díky kterému se definuje paměť jedince v závislosti na jeho sociálním prostředí. Jedinec poté přebírá a ztotožňuje se s událostmi, které daný národ či kolektiv považuje za důležité. Cílem této práce je analyzovat, jakým způsobem se předává historická paměť holocaustu v českých židovských rodinách a ve vzdělávacím systému a jak se v těchto institucích obsah a forma předávání historické paměti holocaustu liší. Práce bude provedena formou kvalitativního výzkumu, následný sběr dat pak bude probíhat formou polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis focuses on the historical memory of the Holocaust and on its handing over in Czech Jewish families and in the educational system. Historical memory is a phenomenon that defines an individual's memory according to his social environment. The individual then takes over and identifies with the events that the nation or team considers important. The aim of this work is to analyze how the historical memory of the Holocaust is passed on in Czech Jewish families and in the educational system and how the content and form of the historical memory of the Holocaust differ in these institutions. The thesis will be carried out in the form of qualitative research, the subsequent data collection will take the form of a semi-structured interview.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana-Caisova_Bakalarska-prace_2019.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Jana Caisova posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce147,7 kBAdobe PDFView/Open
Caisova_opbp.pdfPosudek oponenta práce178,85 kBAdobe PDFView/Open
Caisova.PDFPrůběh obhajoby práce139,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.